aplikacja Matura google play app store

Instruktor hipoterapii

wybrane grupy: zawody ogólne

Instruktor hipoterapii prowadzi działania terapeutyczne z udziałem konia, których celem jest usprawnianie człowieka we wszystkich obszarach jego funkcjonowania.
Instruktor hipoterapii jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest poprawa funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, emocjonalno-motywacyjnej, poznawczej i społecznej w możliwym do osiągnięcia przez niego zakresie, z wykorzystaniem terapeutycznych właściwości konia i jazdy konnej. Instruktor hipoterapii planuje i podejmuje działania terapeutyczne na podstawie wskazań specjalistów i terapeutów pracujących z pacjentem oraz diagnozy i zaleceń lekarskich. Organizuje i prowadzi zajęcia zgodnie z zasadami BHP i etyki zawodowej. W zależności od potrzeb i możliwości pacjenta instruktor hipoterapii prowadzi zajęcia w formie gimnastyki leczniczej na koniu idącym stępem, psychopedagogicznej jazdy konnej, psychopedagogicznej woltyżerki bądź terapeutycznego kontaktu z koniem. W ramach zajęć nawiązuje kontakt terapeutyczny z pacjentem oraz pomaga mu w nawiązaniu bliskiej relacji z koniem. Instruktor hipoterapii na bieżąco dokonuje ewaluacji zajęć hipoterapeutycznych pozostając w stałym kontakcie z rodziną/opiekunami pacjenta. Instruktor hipoterapii prowadzi dokumentację dotyczącą pacjenta i przebiegu terapii. Dba o dobór, przygotowanie i dobrostan koni biorących udział w terapii.

Główne zadania:
  • opracowywanie indywidualnych scenariuszy zajęć hipoterapeutycznych na podstawie diagnozy lekarskiej i terapeutycznej obserwacji pacjenta;
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem konia;
  • prowadzenie dokumentacji hipoterapeutycznej zawierającej rozpoznanie, cele, przebieg i wnioski z terapii;
  • wykonywanie ewaluacji działań hipoterapeutycznych;
  • przygotowywanie konia do zajęć hipoterapeutycznych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.


Instruktor hipoterapii powinien posiadać wykształcenie średnie ogólne lub o dowolnym innym kierunku. Pracę w zawodzie instruktora hipoterapii można podjąć po ukończeniu kursu instruktora hipoterapii lub w wyniku przyuczenia na stanowisku pracy. Warunkiem przystąpienia do kursu jest dobry stan zdrowia oraz potwierdzenie posiadanych umiejętności jeździeckich. Bardzo pomocne w pracy instruktora hipoterapii jest dodatkowe wykształcenie zawodowe o kierunku medycznym, pedagogicznym, psychologicznym lub rehabilitacyjnym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności