aplikacja Matura google play app store

Instruktor higieny

wybrane grupy: zawody ogólne

Sprawuje funkcje kontrolne i doradcze w zakresie higieny i ochrony środowiska bytowania człowieka oraz środowiska naturalnego.

Główne zadania:
rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych środowiska;
kontrolowanie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w placówkach oświatowych i leczniczych oraz w zakładach pracy; zapobieganie chorobom zawodowym;
nadzorowanie zachowania higieny w środowisku naturalnym i środowisku bytowania człowieka, z uwzględnieniem higieny urządzeń obiektów użyteczności publicznej oraz urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze;
pobieranie prób do badań laboratoryjnych, wykonywanie niektórych podstawowych oznaczeń oraz interpretacja wyników badań laboratoryjnych;
zapobieganie i zwalczanie - przez dezynfekcję, dezynsekcję, deratyzację i szczepienia ochronne - chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych, mogących szerzyć się epidemicznie;
ocenianie stanu sanitarnego zakładów produkcyjnych i jakości zdrowotnej wyrobów spożywczych oraz przedmiotów użytkowych (badania bakteriologiczne);
kontrolowanie skuteczności stosowanych zabiegów sterylizacyjnych, dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych (badania bakteriologiczne);
nadzór nad lecznictwem stacjonarnym w zakresie profilaktyki zakażeń wewnątrzszpitalnych (kontrola przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki w poszczególnych oddziałach szpitalnych);
nadzór sanitarny nad zakładami nauczania i wychowania oraz nad obiektami użyteczności publicznej, mieszkalnymi i opieki dla dzieci i młodzieży (kontrola i egzekwowanie przestrzegania przepisów sanitarnych);
koordynowanie, inicjowanie i doradztwo w zakresie działalności oświatowo- zdrowotnej prowadzonej przez zakłady służby zdrowia oraz promowanie zachowań prozdrowotnych w różnych grupach środowiskowych; współpraca z innymi instytucjami prowadzącymi taką działalność;
sporządzanie protokołów i zaleceń pokontrolnych oraz planów i sprawozdań w zakresie działań kontrolnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności