aplikacja Matura google play app store

Inspektor kontroli skarbowej

Prowadzi kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, kontrole celowości, legalności i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, badanie zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym; prowadzi dochodzenia karno-skarbowe w zakresie naruszeń przepisów podatkowych, wykroczeń lub przestępstw skarbowych; organizuje i nadzoruje pracę podlegających mu w toku kontroli aspirantów.

Główne zadania:
- przygotowywanie się do kontroli podmiotu gospodarczego, określonego upoważnieniem wydanym przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej;
- zawiadamianie kontrolowanego o zakresie, czasie i miejscu przeprowadzenia kontroli;
- badanie dokumentacji źródłowej dotyczącej tematu kontroli;
- polecanie i nadzorowanie czynności kontrolnych przez pracowników uczestniczących w kontroli (aspirantów);
- zabezpieczanie dowodów, zarządzanie przeprowadzenia inwentaryzacji, dokonywanie oględzin, zasięganie opinii biegłych, przesłuchiwanie niezbędnych świadków, legitymowanie osób - jeśli jest to niezbędne dla kontroli;
- zbieranie wszelkich materiałów dla prawidłowego wykonania kontroli;
- dokonywanie obliczenia należności dla budżetu państwa;
- dokumentowanie w formie protokołów materiału kontrolnego;
- przyjmowanie wyjaśnień bądź zastrzeżeń od kontrolowanego do protokołów, a następnie ustosunkowywanie się do ich treści w formie adnotacji;
- zapoznawanie kontrolowanego ze sporządzoną w toku kontroli dokumentacją i ustaleniami kontroli;
- opracowywanie wyniku kontroli, zawierającego ostateczne ustalenia oraz wnioski z kontroli i przedstawianie je kontrolowanemu;
- kierowanie not sygnalizacyjnych do właściwych jednostek lub organów;
- prowadzenie dochodzenia karno-skarbowego i formułowanie oskarżenia przeciwko osobom winnym uszczupleń podatkowych;
- pozyskiwanie informacji przydatnych dla rozszerzenia zakresu kontroli lub wykorzystania ich do kontroli innych podmiotów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności