Inspektor budowy dróg

wybrane grupy: zawody ogólne

Nadzoruje przestrzeganie prawa budowlanego w zakresie zgodności projektów dróg z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, spełniania warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w drogowych projektach budowlanych; dba o zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami.

Główne zadania:
nadzorowanie przestrzegania zgodności planów budowy dróg z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;sprawdzanie spełnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowy dróg;
kontrolowanie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz wiedzą techniczną;
kontrolowanie właściwego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie drogowym;
żądanie od uczestników procesu budowy drogi: inwestora, właściciela lub zarządu drogi, a także producenta drogowych materiałów budowlanych, informacji i udostępnienia dokumentów dotyczących prowadzenia robót, przekazania drogi do użytkowania, utrzymania i użytkowania drogi;
w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości materiałów lub robót drogowych, a także stanu technicznego drogi, żądanie od uczestników procesu budowlanego dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz;
w razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, zlecanie wykonania ich na koszt osób fizycznych lub prawnych;
doradzanie wykonawcom drogi w zakresie prawa budowlanego oraz przepisów dotyczących jakości i bezpieczeństwa;
przeprowadzanie inspekcji w czasie budowy drogi pod kątem zgodności wykonawstwa z prawem budowlanym, przepisami bezpieczeństwa, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, standardami bezpieczeństwa;
przeprowadzanie inspekcji istniejących dróg celem stwierdzenia, czy ich stan lub niewłaściwa konserwacja nie stwarza zagrożeń dla ludzi.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności