aplikacja Matura google play app store

Hydrometeorolog

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi badania, opracowuje i doskonali modele teoretyczne i metody pomiarów odnoszące się do atmosferycznego transportu wilgoci, opadów atmosferycznych, kondensacji i przemian z udziałem fazy stałej oraz do składu, struktury i dynamiki hydrosfery w powiązaniu z oddziaływaniem szeroko rozumianego środowiska człowieka; przygotowuje prognozy stanu wód powierzchniowych wykorzystywane w różnych dziedzinach gospodarki.

Główne zadania:
  • prowadzenie badań, opracowywanie i doskonalenie modeli teoretycznych i metod pomiarów odnoszących się do atmosferycznego transportu wilgoci, opadów atmosferycznych, kondensacji w rozumieniu meteorologicznym oraz przemian z udziałem fazy stałej;
  • prowadzenie badań, opracowywanie i doskonalenie modeli teoretycznych i metod pomiarów odnoszących się do składu, struktury i dynamiki hydrosfery w powiązaniu z oddziaływaniem szeroko rozumianego środowiska człowieka;
  • śledzenie zmian w obrębie wód powierzchniowych i zawieszonych w nich substancji pasywnych (zanieczyszczeń) poprzez cykliczne pomiary wybranych parametrów wody (np. temperatury, szybkości przepływu itp.);
  • sporządzanie zestawień i wykresów wynikowych danych hydrologicznych i meteorologicznych;
  • analizowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych zbieranych przez stacje hydrometeorologiczne i na ich podstawie opracowywanie prognoz natychmiastowych (do kilku godzin), krótkoterminowych (do jednej doby), średnioterminowych (od 3 do 5 dni) i długoterminowych (od 1 tygodnia do 1 miesiąca), wykorzystywanych w różnych dziedzinach gospodarki i jako informacje o charakterze powszechnym;
  • opracowywanie i weryfikowanie dokumentacji (karty obserwacji itp.) posterunków hydrometeorologicznych;
  • badanie zjawisk i procesów związanych z hydrologią zagrażających naturalnemu środowisku człowieka, takich jak: zjawiska lodowe, zarastanie koryt rzecznych, ubywanie wód gruntowych, transport zanieczyszczeń w wodzie;
  • kontrolowanie i opracowywanie wyników badań dynamiki koryt rzecznych (stany wód, szybkość przyrostu stanu wody, szybkość prądu itp.);
  • szkolenie obserwatorów i pomiarowców terenowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności