aplikacja Matura google play app store

Hydrograf morski

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje i opracowuje morskie pomiary batymetryczne, sonarowe i magnetometryczne dla celów bezpieczeństwa żeglugi, wydawnictw nawigacyjnych, ochrony wybrzeża, morskich robót budowlanych, a także dla celów naukowo-badawczych, ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, poszukiwań i eksploatacji bogactw naturalnych z dna morskiego oraz poszukiwania zatopionego mienia.

Główne zadania:
planowanie realizacji prac hydrograficznych z uwzględnieniem ich przeznaczenia, w tym wybór metodyki i środków technicznych, stopnia szczegółowości i dokładności prac oraz częstotliwości wykonywania pomiarów na danym akwenie;
kalibrowanie urządzeń pomiarowych przed przystąpieniem do pomiarów w celu uwzględnienia w pomiarach rzeczywistych warunków środowiskowych, wpływających na pracę tych urządzeń;
wykonywanie pomiarów batymetrycznych (pomiarów głębokości) przy użyciu echosond w celu obrazowania rzeźby dna morskiego;
hydroakustyczne badanie dna przy użyciu sonarów (trałowanie hydroakustyczne) w celu uzupełnienia pomiarów batymetrycznych skanowaniem sonarowym oraz w celu sprawdzenia czystości dna pod względem występowania obiektów podwodnych, takich jak wraki, głazy, elementy konstrukcji hydrotechnicznych, kable podwodne, materiały wybuchowe i niebezpieczne (pochodzenia wojskowego), itp.;
badanie osadów dennych przy użyciu magnetometrów w celu wykrycia podwodnych i zagłębionych w dnie przedmiotów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych;
badanie dna morskiego i obiektów podwodnych przy użyciu pojazdów podwodnych;
opracowywanie hydrograficzne i kartograficzne danych pomiarowych dla celów badania warunków żeglowności dróg wodnych, kotwicowisk, portów i przystani morskich oraz ochrony brzegu morskiego;
opracowywanie materiałów hydrograficznych dla wydawnictw nawigacyjnych (wydawnictw nautycznych i map);
opracowywanie materiałów hydrograficznych dla celów projektowych i kontroli morskich budowli hydrotechnicznych;
badanie wraków statków i innych obiektów podwodnych;
nadzorowanie prowadzenia prac podwodnych, hydrotechnicznych, przeszukiwań i wydobywania obiektów podwodnych oraz prac archeologicznych na obszarach morskich.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie archiwum informacji hydrograficznych; nadzorowanie prac w zakresie modernizacji i remontu urządzeń hydrograficznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności