aplikacja Matura google play app store

Hodowca zwierząt domowych

Tag: hodowca
wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje, nadzoruje i bezpośrednio prowadzi hodowlę lub chów towarowy oraz zbyt (sprzedaż) takich zwierząt, jak: psy, koty, świnki morskie, chomiki, myszy, szczury, ptaki, gady, płazy, ryby i owady.

Główne zadania:
- ocenianie warunków prowadzenia hodowli lub chowu poszczególnych zwierząt, oraz możliwości ich spełnienia zgodnie z potrzebami gatunkowymi;
- ocenianie zewnętrznych cech gatunkowych, osobniczych i użytkowych;
- planowanie i organizowanie zaopatrzenia w pasze, dodatki paszowe, odżywki mineralne i hormonalne;
- prowadzenie racjonalnego żywienia, zgodnie z potrzebami gatunkowymi, klimatycznymi oraz wiekowymi;
- zadawanie pasz i pojenie zwierząt;
- gromadzenie, przechowywanie, porcjowanie pasz, ich uszlachetnianie i wzbogacanie;
- utrzymywanie należytej czystości pomieszczeń, zwierząt oraz urządzeń produkcyjnych: klatek, terrariów, akwariów itp.;
- usuwanie odchodów, ich utylizacja;
- kojarzenie zwierząt, zapewnianie warunków wylęgowych;
- odbieranie młodych zwierząt przy porodzie, zapewnianie im należytych pomieszczeń do wychowu;
- znakowanie, ważenie urodzonych zwierząt i wprowadzanie ich do rejestru hodowlanego, rozdysponowanie i sprzedaż;
- zapewnianie właściwych warunków wychowu, wzrostu i rozwoju zwierząt zgodnie z wymaganiami gatunkowymi;
- zapewnianie systematycznej opieki zdrowotnej - weterynaryjnej;
- prowadzenie obserwacji zachowań i wyciąganie wniosków oraz przeciwdziałanie agresji i kanibalizmowi;
- likwidowanie zagrożeń i stresów hodowlanych (szczególnie w chowie i hodowli wielkostadnej - masowej);
- decydowanie o nabywaniu sprzętu i urządzeń przydatnych w hodowli oraz chowie, przeprowadzanie remontów okresowych i konserwacji budynków, pomieszczeń i urządzeń (oświetlenia i ogrzewania);
- udzielanie pomocy zwierzętom w wypadku zachorowań, skaleczeń itp.;
- przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- korzystanie z pomocy doradców i literatury fachowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności