aplikacja Matura google play app store

Hodowca trzody chlewnej

Tag: hodowca
wybrane grupy: zawody ogólne

Planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem i hodowlą trzody chlewnej oraz zbytem sztuk żywych czy mięsa.

Główne zadania:
- określanie kierunku produkcji, dobór odpowiedniego typu użytkowego (rasy) zwierząt, wybór sztuk do hodowli i chowu oraz określanie wielkości stada i docelowej produkcji;
- zapewnianie warunków produkcji (głównie pomieszczeń) różnym grupom wiekowym;
- gromadzenie, przechowywanie, wzbogacanie, porcjowanie i dawkowanie pasz; ocena ich wartości, dostosowanie do wieku zwierząt i kierunku produkcji;
- żywienie oraz pielęgnowanie zgodnie z przyjętym kierunkiem produkcji;
- kontrola przyrostów, tj. ważenie i obliczanie nakładów w stosunku do efektów;
- selekcjonowanie zwierząt oraz ich znakowanie;
- kojarzenie użytkowe i hodowlane;
- wyposażanie w sprzęt i modernizacja pomieszczeń;
- usuwanie obornika, gnojowicy i odkażanie pomieszczeń;
- sprzedaż produkcji: żywych zwierząt, mięsa i skór;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
- przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- współpraca ze specjalistami, doradcami związków branżowych i hodowlanych w celu uzyskania lepszych efektów produkcyjnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności