aplikacja Matura google play app store

Hodowca koni

Tag: hodowca
wybrane grupy: zawody ogólne

Planuje, organizuje, nadzoruje oraz wykonuje czynności związane z chowem i hodowlą koni; prowadzi zbyt sztuk hodowlanych i użytkowych.

Główne zadania:
- ocena możliwości hodowli i planowanie wielkości stada;
- ocena cech rasowych, użytkowych i osobniczych oraz wybór osobników do kojarzeń użytkowych i hodowli;
- zapewnianie prawidłowych warunków chowu i hodowli;
- zapewnianie ilości i jakości pasz;żywienie (porcjowanie i zadawanie pasz, pojenie) zgodnie z wiekiem i użytkowaniem;
- wychów i przygotowanie młodych osobników do pracy;
- prowadzenie rozrodu i kojarzenie hodowlane;
- selekcja i wychów poszczególnych osobników zależnie od możliwości ich dalszego wykorzystania;
- codzienna pielęgnacja i użytkowanie gospodarcze oraz hodowlane;
- zapewnianie opieki zdrowotnej i użytkowej: korekta kopyt, kucie, objuczenie itp.;
- prowadzenie codziennych obserwacji osobniczych, wyciąganie wniosków i formułowanie spostrzeżeń, dokonywanie korekt dalszego postępowania;
- utrzymywanie koni oraz ich pomieszczeń w należytej czystości, usuwanie obornika, stosowanie codziennych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych;
- przestrzeganie terminów przemieszczeń klaczy źrebnych, izolowanie ich w porodówkach, zapewnianie racjonalnego wychowu i pielęgnowania źrebiąt i ogierów;
- przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
- sprzedaż sztuk hodowlanych i użytkowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności