Historyk

Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.

Główne zadania:
- ustalanie faktów z przeszłości, na podstawie których powstaje opis procesu rozwoju życia społecznego w różnych epokach (starożytności, średniowieczu czy czasach nowożytnych i najnowszych) w sferze polityki, kultury, sztuki, ideologii, państwa, nauki, kultury materialnej, prawa itp.;
- ustalanie prawidłowości rozwoju społecznego składającego się na proces historyczny;
- wykorzystywanie nauk pomocniczych historii (źródłoznawstwa, genealogii, chronologii, metrologii, dyplomatyki, paleografii, archiwistyki czy heraldyki) do krytycznej analizy źródeł opisujących dzieje gospodarcze, polityczne, społeczne i kulturalne w minionych epokach;
- przygotowywanie koncepcji badań historycznych w wybranej dziedzinie historii, gromadzenie źródeł historycznych do opisu faktów będących przedmiotem analizy;
- przeprowadzanie kwerendy zasobów archiwalnych pod kątem określonych faktów społecznych, które miały miejsce w przeszłości oraz gromadzenie literatury przedmiotu;
- publikowanie opracowań dotyczących historii powszechnej, narodowej i regionalnej;
- utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych dyscyplin nauki: socjologami, geografami, ekonomistami;
- prowadzenie działalności popularyzatorskiej osiągnięć i ustaleń prowadzonych badań historycznych.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie działalności dydaktycznej;


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
agh_pl_220_300.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Kierunki w AHE
Polityka Prywatności