aplikacja Matura google play app store

Higienistka szkolna

wybrane grupy: zawody ogólne

Nadzoruje stan sanitarny placówek nauczania i wychowania (szkół, przedszkoli, internatów, poradni medycyny szkolnej), stan zdrowia i rozwoju uczniów oraz oświatę zdrowotną w szkolnictwie.

Główne zadania:
ـ zbieranie informacji dotyczących stanu zdrowia i rozwoju uczniów (wywiady z rodzicami, rozmowy z dziećmi);
ـ ustalanie z kierownictwem placówki oświatowej wymogów dotyczących jej stanu sanitarnego (utrzymania czystości i porządku), nadzorowanie żywienia pod względem higienicznym oraz wartościowym - w szkole, internacie, na koloniach i obozach;
ـ wykonywanie badań i pomiarów wysokości oraz ciężaru ciała, obwodu klatki piersiowej, siły mięśni, pojemności płuc, grubości tkanki tłuszczowej, tętna, temperatury i ciśnienia krwi, w celu wczesnego wykrycia odchyleń od prawidłowości w stanie zdrowia i rozwoju dzieci;
ـ udział w wykonywaniu powszechnych badań przesiewowych (badanie ostrości wzroku, widzenia barwnego, słuchu, mowy, układu kostnego, postawy - przy zastosowaniu testu przesiewowego);
ـ nadzorowanie przestrzegania zasad higieny przez cały personel zatrudniony w placówce oświatowej;
ـ udział w orzekaniu o gotowości dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych (dojrzałość szkolna), o warunkach zdrowotnych do dalszego kształcenia i wyboru zawodu, udziale w lekcjach wf i zajęciach sportowych;
ـ udział w kwalifikowaniu dzieci do różnych form zorganizowanego wypoczynku (kolonie, obozy, turnusy zdrowotne);
ـ wykonywanie szczepień ochronnych, prowadzenie dokumentacji szczepień, przechowywanie szczepionek;
ـ wykonywanie na zlecenie lekarza wstrzyknięć podskórnych, domięśniowych i śródskórnych;
ـ przygotowywanie zapotrzebowania na leki i materiały opatrunkowe do apteczki szkolnej;
ـ udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach na terenie swej pracy;
ścisła współpraca z kierownictwem szkoły, wychowawcami i radą pedagogiczną w zakresie wychowania zdrowotnego w środowisku nauczania i wychowania;
prowadzenie dokumentacji (karty zdrowia, druki skierowań do lekarza specjalisty, książka zabiegów, arkusze wypadkowe itp.);
nadzorowanie i przeprowadzenie akcji dezynfekcyjnych na terenie placówki oświatowej, spowodowanych wystąpieniem chorób zakaźnych, wszawicy itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności