aplikacja Matura google play app store

Górnik eksploatacji podziemnej

Wykonuje zasadnicze prace w przodkach eksploatacyjnych (ściany, zabierki, komory) oraz przygotowawczych i udostępniających (chodniki węglowe, kamienno-węglowe i kamienne, przybierki, szyby, szybiki i wielkowymiarowe wyrobiska kapitalne) zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i instrukcjami roboczymi, posługując się w zależności od potrzeb narzędziami ręcznymi (wiertarka, kilof, łom, młot, klucz fajkowy itp.) lub mechanicznymi (wrębiarka, wręboładowarka, kombajn chodnikowy lub ścianowy, ładowarka itp.); montuje, demontuje i utrzymuje w sprawności wszelkiego typu uzbrojenia i wyposażenia wyrobisk dołowych w celu zapewnienia ciągłości ruchu dołu kopalni; posługuje się różnego typu wielokrążkami, windami BKS, windami rabunkowymi, lewarami, zestawem narzędzi ślusarskich, pazurem, siekierą, piłą, kilofem, łopatą itp.

Główne zadania:
- kontrolowanie bezpieczeństwa w przodku przed przystąpieniem zespołu do pracy i w trakcie pracy;
-­ wykonywanie obrywki luźnych brył skalnych ze stropu i ociosów;
­- wiercenie otworów strzałowych;
- ­ opylanie przodka chodnikowego pyłem kamiennym lub zraszanie przodka;
-­ wykonywanie kompleksu operacji związanych z załadowaniem materiałów wybuchowych do otworów, ich łączeniem w serie i odpalaniem, zgodnie z metryką strzałową zatwierdzoną przez kierownika robót górniczych;
­sprawdzanie kompletności odstrzału, usuwanie ewentualnych niewypałów;
-­ zakładanie obudowy tymczasowej;
-­ ładowanie urobku, rozdrabnianie wielkich brył;
-­ wykonanie obudowy ostatecznej: drewnianej, stalowej lub mieszanej, ewentualnie kotwiowej, zgodnie z ustaleniami "Książki obudowy";
- ­ uzupełnianie i wymienianie obudowy w wyrobiskach kopalnianych w celu ich zabezpieczenia przed opadem mas i brył skalnych ze stropu i ociosów, posługując się takimi narzędziami i materiałami, jak:­
montowanie rurociągów wodnych, podsadzkowych, powietrza sprężonego, kabli energetycznych i łącznościowych w szybach;
­montowanie, demontowanie i naprawianie torowisk przewozu głównego i oddziałowego;
­przygotowywanie materiałów do robót zbrojeniowych w szybach i szybikach, na trasach przewozu głównego oraz na drogach dostawy urobku i dostawy materiałów;
-­ wykuwanie gniazd w obudowie szybów i montowanie dźwigarów, pomostów oraz drabin w przedziałach drabinowych;
­usuwanie obudów i likwidowanie wybranej przestrzeni w wyrobiskach ścianowych oraz wyrobiskach zabierkowych i chodnikowych przez planowe, celowe wywoływanie zawału skał stropowych w celu eliminowania zbędnych pustek w górotworze;
­udział w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalniach oraz pełnienie dyżurów w stacjach ratownictwa górniczego.

Zadania dodatkowe:
­kierowanie pracą zespołu wieloosobowego o wyspecjalizowanych zakresach czynności w przodku (wymagane dodatkowo uprawnienia "przodowego").


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności