aplikacja Matura google play app store

Geolog

Prowadzi badania podstawowe dotyczące budowy, własności i historii Ziemi, procesów zachodzących w jej wnętrzu i na powierzchni powodujących jej przeobrażenia lub stosuje w praktyce wiedzę naukową z tego zakresu w takich dziedzinach, jak: wydobycie surowców naturalnych, wykorzystanie wód, inżynieria lądowa i wodna, ochrona środowiska itp.

Główne zadania:
- prowadzenie badań oraz ulepszanie lub opracowywanie koncepcji, teorii i metod działania w zakresie geologii podstawowej (geologii dynamicznej, historycznej, regionalnej, strukturalnej, sedymentologii, stratygrafii, geochemii, mineralogii, petrografii) oraz geologii stosowanej (geologii złóż, geologii inżynierskiej i środowiskowej, hydrogeologii);
- badanie składu i struktury skorupy ziemskiej, badanie skał, minerałów, skamieniałości itp. w celu opisania rozwoju Ziemi i świata organicznego w przeszłości geologicznej oraz ustalenia charakteru i chronologii formacji geologicznych;
- przedstawianie budowy geologicznej skorupy ziemskiej w postaci map i planów geologicznych, przekrojów geologicznych oraz innych form wyników obserwacji i interpretacji zjawisk geologicznych;
- wyszukiwanie, badanie, ocena i udostępnianie złóż surowców mineralnych, gazu i ropy naftowej oraz podziemnych zasobów wód;
- badanie środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych (mieszkaniowych, przemysłowych, infrastruktury publicznej) oraz ochrony środowiska;
- dokumentowanie prowadzonych badań, przygotowywanie referatów naukowych i raportów;
- wykonywanie zadań pokrewnych;
- nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
- badanie skał pochodzących z przestrzeni kosmicznej - z planet i meteorytów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności