aplikacja Matura google play app store

Geograf

Zajmuje się poznawaniem i interpretacją zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie; bada współzależności między elementami środowiska geograficznego, dokonuje oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian oraz ich skutków.

Główne zadania:
- prowadzenie badań terenowych, laboratoryjnych i kameralnych głównych elementów środowiska przyrodniczego: ukształtowania terenu, klimatu, wody, gleby, roślinności;
- identyfikacja związków między składnikami geosystemów przyrodniczych i ich formalizacja w postaci modelowej;
- wydzielanie przestrzennych jednostek przyrodniczych i ich hierarchiczna klasyfikacja;
- badanie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze i przygotowywanie ocen i ekspertyz stanu środowiska;
- badanie przestrzennego zróżnicowania procesów demograficznych (ruch naturalny i migracje);
- badanie struktury i rozwoju systemów osadniczych;
- badanie zmian przestrzennej organizacji różnych forma aktywności gospodarczej (usługi rynkowe i nierynkowe, przemysł, rolnictwo);
- badanie przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności (ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, zatrudnienie, wypoczynek, bezpieczeństwo);
- badanie zmian mapy politycznej świata, podziałów administracyjnych i preferencji wyborczych;
- tworzenie banków informacji i opracowywanie analiz zjawisk przestrzennych (przyrodniczych, gospodarczych, społecznych), z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej, opracowań kartograficznych, zdjęć lotniczych oraz obrazów satelitarnych;
- redagowanie map ogólnogeograficznych, topograficznych i tematycznych (w tym map szkolnych, turystycznych, sozologicznych, map dotykowych dla niewidomych), atlasów, globusów;
- wykonywanie diagnoz i ekspertyz zagospodarowania przestrzennego na potrzeby władz lokalnych i regionalnych;
- opracowywanie referatów naukowych i raportów;
- nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności