aplikacja Matura google play app store

Genetyk

Bada podstawy dziedziczenia różnych chorób, nienormalności, mutacje genów u człowieka, zjawiska zmienności organizmów roślinnych i zwierzęcych, procesy związane z powstawaniem i przekazywaniem cech dziedzicznych potomstwu; doskonali lub opracowuje koncepcje, teorie oraz metody, w celu stosowania i wykorzystania ich w walce z chorobami dziedzicznymi oraz w ochronie człowieka przed skutkami promieniowania, a także w praktycznej hodowli roślin i zwierząt; prowadzi eksperymenty laboratoryjne i terenowe.

Główne zadania:
- ustalanie podstawy dziedziczenia różnych chorób i nienormalności u człowieka, badanie podstaw dziedzicznych zróżnicowania pod względem właściwości immunologicznych oraz procesu mutacji genów u człowieka;
- badanie związków niektórych chorób z zaburzeniami w składzie chromosomowym człowieka;
- badanie genetycznych uwarunkowań zmian w metabolizmie u ludzi jako źródła chorób i zmienności;
- badanie sposobów dziedziczenia cech ilościowych u zwierząt, celem wykorzystania w praktyce hodowlanej opartej na selekcji cech gospodarczo użytecznych;
- badanie mechanizmów funkcjonowania genów w okresie embriogenezy oraz procesów fizjologicznych związanych z aktywnością genów przy wytwarzaniu się cech organizmów;
- prowadzenie badań genetycznych na roślinach modelowych oraz uprawach, takich jak: jęczmień, pszenica, gryka, proso, trzcina i inne rośliny zbożowe i motylkowe, rozmnażanych generatywnie i wegetatywnie, celem poznania procesu powstawania i przekazywania cech dziedzicznych potomstwu;
- analizowanie genotypu roślin (zespołu właściwości dziedzicznych rośliny);
- analizowanie biotechnologii roślin uprawnych i modelowych obejmującej mutogenezę kultury in vitro (wyhodowane okazy ze zmienionym sposobem dziedziczenia cechy), podwojone haploidy, markery molekularne (kombinacje genów);
- analiza genetyczna krzyżówek mutantów (okazy ze zmienionym sposobem dziedziczenia cech) na podstawie badań stosunków rozszczepień cech i struktury plonów w porównaniu z formami wyjściowymi i mutantami rodzicielskimi - celem wykorzystania krzyżówek mutantów w hodowli zbóż;
- analizowanie wpływu zanieczyszczeń środowiska na poziom i kierunek zmian genetycznych u roślin;
- prowadzenie badań eksperymentalnych na roślinach modelowych i eksperymentalnych i ocenianie zmienności w potomstwie roślin;
- analizowanie zmienności cech agrobotanicznych, takich jak: wysokość roślin, długość kłosa, rozkrzewienie, liczba nasion z roślin, masa 1000 nasion;
- badanie wpływu składników pożywek i warunków prowadzenia kultury doświadczalnej na efektywność kultur pylnikowych, zarodków oraz regeneracji roślin;
- wykorzystywanie w hodowli roślin krzyżówek międzyrodzajowych i międzygatunkowych dla uzyskania wysokoplonowych roślin uprawnych, np. krzyżówek kukurydzy i pszenicy, celem zastosowania do polskich odmian i wykorzystania w praktycznej hodowli pszenicy;
- badanie dynamiki i kierunku zmian w strukturze genetycznej, syntetycznej wybranych populacji roślin;
- opracowywanie metod praktycznego zastosowania wiedzy genetycznej dla uzyskania postępu w medycynie oraz w hodowli roślin i zwierząt;
- przygotowywanie naukowych publikacji, referatów i konferencji;
- opracowywanie ekspertyz na potrzeby diagnozowania i leczenia ludzi oraz hodowli zwierząt i roślin.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności