aplikacja Matura google play app store

Geofizyk

Prowadzi badania cech fizycznych skał, gruntów i wód podziemnych za pomocą specjalistycznej aparatury oraz ulepsza metody tych badań; wykonuje badania z powierzchni ziemi, w otworach wiertniczych, w wyrobiskach górniczych, a także z samolotów - na potrzeby geologii podstawowej w celu rozpoznania płytkich i głębokich struktur geologicznych w skali regionalnej oraz rozpoznania zasięgu i zasobów złóż kopalin użytecznych, a także na potrzeby górnictwa, hydrogeologii oraz budownictwa.

Główne zadania:
- dokonywanie pomiarów temperatury skał, gruntów i wód podziemnych;
- dokonywanie pomiarów grawimetrycznych (siły ciężkości);
- wykonywanie pomiarów elektrycznych właściwości skał, gruntów i wód podziemnych;badanie przydatności fal sejsmicznych wywoływanych trzęsieniami ziemi i wywoływanych sztucznie;
- dokonywanie pomiarów mikrotrzasków w wyrobiskach górniczych i na obszarach zagrożonych osuwiskami;
- prognozowanie zagrożeń tąpnięciami wyrobisk górniczych;
- wykonywanie pomiarów promieniotwórczości skał, gruntów i wód podziemnych;
- opracowywanie map geofizycznych, od skali regionalnej do szczegółowych, przeznaczonych dla określonych obiektów inżynierskich;
- opracowywanie operatów geofizycznych na potrzeby górnictwa i budownictwa;

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie innych pracowników w zakresie badań i opracowań geofizycznych; - pełnienie funkcji doradczych w nadzorze górniczym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności