aplikacja Matura google play app store

Kierownik domu spokojnej starości

Kierownik w domu spokojnej starości zapewnia efektywne funkcjonowanie domu i nadzoruje usługi świadczone na rzecz osób starszych. Planuje, nadzoruje i ocenia świadczenie usług w zakresie opieki nad osobami starszymi – pensjonariuszami tego domu.

Koordynuje działania administracyjne w zakresie planowania budżetu, zarządzania finansami, zapewnienia właściwych warunków eksploatacji bazy technicznej, kontrolowania jakości wykonania przydzielonych zadań, prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej zgodnej z kwalifikacjami i predyspozycjami psychofizycznymi pracowników. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi całkowitą odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność domu do obowiązujących przepisów, standardów i potrzeb pensjonariuszy. Jest odpowiedzialny za realizowanie zamówień i zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych. Bardzo ważnym zadaniem kierownika domu spokojnej starości jest stałe monitorowanie i ocena efektywności działalności placówki.

Główne zadania:
  • nadzorowanie realizacji przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska, systemu HACCP;
  • kierowanie i zarządzanie usługami i infrastrukturą domu spokojnej starości;
  • zawieranie umów z dostawcami usług i realizacja ich postanowień;
  • realizowanie zamówień i zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych;
  • dobieranie, zatrudnianie pracowników oraz nadzór nad stałym podnoszeniem kwalifikacji;
  • kierowanie działaniami personelu domu spokojnej starości;
  • nadzorowanie realizacji standardu opieki na osobami starszymi;
  • organizowanie i prowadzenie działalności marketingowej;
  • ocenianie efektywności działania domu spokojnej starości.


Do podjęcia pracy w zawodzie kierownika domu spokojnej starości preferowane jest wykształcenie wyższe drugiego stopnia, np. na kierunkach: administracyjnych, ekonomicznych, pedagogicznych, medycznych, pielęgniarskich lub pokrewnych oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej lub studia podyplomowe uwzględniające minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Osoby wykonujące zawód kierownika w domu spokojnej starości powinny użytkować komputer i urządzenia peryferyjne, obsługiwać urządzenia biurowe. Pożądane jest także prawo jazdy kategorii B.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności