aplikacja Matura google play app store

Fizyk

Zajmuje się badaniem teoretycznym i doświadczalnym właściwości materii, zjawiskami w niej zachodzącymi, ustalaniem praw, którym te zjawiska podlegają, tworzeniem teorii ogólnych, z których jako szczególne przypadki wynikają teorie pozwalające opisywać, przewidywać i badać nowe zjawiska; wykorzystuje wiedzę fizyczną w nauce, technice, medycynie i innych dziedzinach.

Główne zadania:
- ulepszanie i rozwijanie teorii ogólnych, takich jak fizyka relatywistyczna, teoria grawitacji, fizyka statystyczna itd.;
- tworzenie modeli, w przypadku gdy nie ma teorii zadowalająco opisującej wyniki eksperymentów, opracowywanie metod ich testowania;
- tworzenie matematycznych teorii pozwalających opracować i zinterpretować sens fizyczny uzyskanych wyników pomiarów parametrów fizycznych w różnych dziedzinach fizyki, jak mechanika, termodynamika, optyka, fizyka jądrowa, cząstek elementarnych, atomowa, molekularna, materii skondensowanej i inne;
- opracowywanie nowych i rozwijanie znanych metod badania właściwości fizycznych materii; opracowywanie nowych technik, przyrządów wykorzystujących zjawiska fizyczne lub modyfikację parametrów fizycznych przez czynniki zewnętrzne, jak temperatura, ciśnienie, pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące i inne;
- adaptowanie technik pomiarowych stosowanych w innych działach do rozwijania możliwości poznawczych w danej dziedzinie, np. stosowanie techniki jądrowej do badania właściwości kryształów;
- opracowywanie koncepcji i prowadzenie eksperymentów pozwalających rozszerzać zakres posiadanej wiedzy, wzbogacanie posiadanych informacji oraz weryfikacja teorii badanych zjawisk;
- prowadzenie prac technologicznych wykorzystujących wiedzę fizyczną do otrzymywania materii o określonych parametrach, np. hodowanie kryształów, skraplanie gazów, lub do modyfikacji właściwości półprzewodników przez promieniowanie jądrowe, laserowe i innych;
- wykorzystywanie wiedzy o zjawiskach fizycznych w różnych działach nauki, techniki, medycyny, badania przestrzeni kosmicznej, nawigacji i innych;
- prowadzenie prac z zakresu metrologii;
- opracowywanie referatów naukowych i raportów;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
- symulowanie procesów fizycznych za pomocą techniki komputerowej; - rozwijanie metod analitycznych i numerycznych, np. w kwantowej teorii pola, nieliniowej teorii pola i innych; - prowadzenie prac z zakresu analizy obrazów i ich przetwarzania cyfrowego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności