aplikacja Matura google play app store

Farmaceuta – specjalista zdrowia publicznego

Zajmuje się zawodowo ochroną, promowaniem i przywracaniem zdrowia populacji jako całości, a także podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa; odpowiada za kształtowanie polityki zdrowotnej w oparciu o współczesną wiedzę z dziedziny nauk medycznych, społecznych i zarządzania.

Główne zadania:
  • sporządzanie analiz oraz interpretacji danych statystycznych i wyników badań epidemiologicznych i społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych dla ustalenia struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych populacji;
  • identyfikowanie problemów zdrowotnych konkretnej zbiorowości o podłożu epidemiologicznym oraz analizowanie i dokonywanie oceny przydatności wyników badań epidemiologicznych w praktyce;
  • identyfikowanie wpływu procesów ludnościowych oraz struktur demograficznych na kształtowanie się potrzeb zdrowotnych ludności;
  • gromadzenie i wykorzystywanie danych o kosztach opieki zdrowotnej oraz programów promocji zdrowia w procesie prawidłowej realizacji zadań zawodowych;
  • planowanie, opracowywanie, wdrażanie oraz prowadzenie ewaluacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia w środowisku lokalnym oraz w miejscu pracy;
  • organizowanie udzielania świadczeń w dziedzinie chorób zakaźnych, chorób niezakaźnych o dużym wymiarze społecznym, rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej: w zakresie opieki długoterminowej oraz świadczeń powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaopatrzenia w leki;
  • redagowanie wystąpień publicznych, prezentacji i raportów a także przygotowywanie artykułów do literatury fachowej i prasy dotyczących zdrowia publicznego;
  • współdziałanie z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, Państwową Inspekcją Sanitarną, instytucją nadzoru farmaceutycznego w procesie sprawowania nadzoru sanitarnego, a w szczególności przy działaniach dotyczących ochrony przed zagrożeniami środowiskowymi;
  • kształtowanie polityki zdrowia środowiskowego przy udziale przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organizacji pozarządowych.


Zadania dodatkowe:
kierowanie zespołami oraz koordynowanie działań różnych instytucji odpowiedzialnych za ochronę i promocję zdrowia z uwzględnieniem roli administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji nadzoru sanitarnego i nadzoru farmaceutycznego; pozyskiwanie różnych sił społecznych do realizacji zadań polityki zdrowotnej na szczeblu lokalnym / krajowym; projektowanie i wzbogacanie programów ochrony i promocji zdrowia w środowisku lokalnym / krajowym z wykorzystaniem wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w krajach Unii Europejskiej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności