aplikacja Matura google play app store

Farmaceuta – specjalista toksykologii

Odpowiada za przygotowanie oceny ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne występujące w środowisku naturalnym i antropomorficznym, w środowisku pracy, w żywności, a także narażenia na leki i substancje uzależniające; podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w społeczeństwie poprzez uczestniczenie w akacjach społecznych promujących zdrowy styl życia i walkę z substancjami uzależniającymi.

Główne zadania:
  • sporządzanie oceny / opinii na temat ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne występujące w środowisku i w żywności, a także narażenia na leki i substancje uzależniające;
  • dokonywanie szacowania ryzyka, w szczególności w zakresie identyfikacji zagrożeń, oceny narażenia, zależności pomiędzy różnymi dawkami leku a uzyskanymi efektami oraz pomiędzy różnymi dawkami leku a reakcją organizmu (dawka-efekt i dawka-odpowiedź);
  • charakteryzowanie ryzyka poprzez opracowywanie na podstawie oceny narażenia i zależności dawka-efekt lub dawka-odpowiedź opinii, która może mieć charakter ekspertyzy sądowej, oceny skutków zdrowotnych narażenia zawodowego, lub oceny zagrożenia populacji w wyniku łącznego narażenia na czynniki toksyczne występujące w powietrzu, wodzie, glebie, żywności, wysypiskach odpadów;
  • przeprowadzanie oceny narażenia (monitoring biologiczny) na podstawie analizy toksykologicznej w materiale biologicznym;
  • przedstawianie i charakteryzowanie biotransformacji trucizn w ustroju oraz ocenianie jej znaczenia w detoksykacji ksenobiotyków;
  • przeprowadzanie oceny narażenia: monitoring biologiczny na podstawie analizy toksykologicznej w materiale biologicznym;
  • sporządzanie wytycznych w zakresie trybu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze toksykologicznym;
  • sporządzanie komunikatów podawanych do wiadomości publicznej o ryzyku wystąpienia lub wystąpieniu zagrożenia o charakterze toksykologicznym.


Zadania dodatkowe:
zarządzanie i kierowanie pracą w laboratoriach analitycznych wykonujących pomiary stężeń czynników toksycznych w środowisku i w materiale biologicznym, w agencjach rządowych zajmujących się np. rejestracją substancji toksycznych, leków, żywności lub kosmetyków, w zespołach przygotowujących projekty normatywów higienicznych dla środowiska pracy lub środowiska życia oraz lokalnej administracji różnych szczebli, pionie sanitarno-epidemiologicznym, pionie ochrony środowiska, działach bezpieczeństwa i higieny pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności