aplikacja Matura google play app store

Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej

Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i dystrybucją produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; kontroluje poprawność recept lekarskich; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania następstwom nieprawidłowego stosowania leków.

Główne zadania:
- przygotowywanie leków złożonych i prostych według wskazań lekarskich oraz zgodnie z zasadami receptury, zawartej w Farmakopei, z zachowaniem zasad dobrej praktyki aptecznej;
- realizowanie recept lekarskich;kontrolowanie zgodności terapeutycznej i farmakochemicznej składników leków złożonych i zaleconego przez lekarza dawkowania;
- wydawanie leków przygotowanych w aptece lub leków gotowych zakupionych w hurtowni ;
- nadzorowanie zaopatrzenia apteki w leki i wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie RP.
- klasyfikowanie leków według ustalonych kryteriów i priorytetów, porządkujące obrót lekami w aptece;
- prowadzenie ewidencji wydawanych leków, zwłaszcza środków odurzających i silnie działających;
- kontrolowanie terminów ważności leków przechowywanych w aptece, wycofywanie leków przeterminowanych bądź wycofanych przez inspekcję farmaceutyczną z obrotu;
- informowanie osób zaopatrujących się w leki o ich przeznaczeniu, sposobie użycia, dawkowaniu, objawach ubocznych, interakcjach, przeciwwskazaniach, trwałości i sposobie przechowywania (jeśli informacje lekarza lub producenta są niewystarczające);
- organizacja pracy w aptece, planowanie dyżurów, zabezpieczanie i oznakowanie miejsc przechowywania leków silnie działających i środków odurzających i inne czynności fachowe;
- ciągłe doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- opracowywanie informacje o lekach;kierowanie apteką; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - branie udziału w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników. - prowadzenie szkoleń i czynny udział w kształceniu stażystów i praktykantów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności