aplikacja Matura google play app store

Elektryk budowlany

wybrane grupy: zawody ogólne

Elektryk budowlany wykonuje i remontuje instalacje elektryczne, odgromowe i teletechniczne w obiektach budowlanych.
Elektryk budowlany jest zawodem o charakterze usługowym w zakresie elektryczno-budowlano-montażowym. Celem pracy elektryka budowlanego jest kompleksowe wykonywanie (na podstawie dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów i zasad, wiedzy technicznej) instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Przed rozpoczęciem prac budowlanych elektryk budowlany w porozumieniu z dystrybutorem energii prowizorycznie zasila plac budowy, instalując na nim rozdzielnicę niskiego napięcia. W całym okresie budowy elektryk budowlany dokonuje niezbędnych zmian w zasilaniu placu budowy, dostosowując je do postępu i technologii prac uczestników procesu budowlanego, w odpowiednim terminie i kolejności. Rozpoczęcie właściwych prac instalatorskich następuje po zakończeniu prac budowlanych. Elektryk budowlany przed położeniem tynków układa instalacje podtynkowe, a po otynkowaniu – instalacje natynkowe. Na prace instalatorskie składają się prace przygotowawcze: trasowanie instalacji, przygotowywanie tras przewodów, kucie wnęk pod rozdzielnice, otworów pod puszki na osprzęt elektryczny oraz bruzd pod rurki elektroinstalacyjne. Następnie elektryk budowlany układa przewody i mocuje osprzęt elektryczny, wykonuje wszystkie instalacje elektryczne zewnętrzne, w tym oświetlenia terenu i odgromowe. Pod koniec prac instalatorskich opisuje, oznacza osprzęt i wyposażenie elektryczne oraz przeprowadza badania funkcjonalne instalacji (tak zwane odbiorcze). Prace remontowe lub modernizacyjne polegają na zamianie gniazd wtykowych na gniazda z kołkiem ochronnym, bezpieczników na wyłączniki instalacyjne, zmianie – instalacji na trzy- i pięcioprzewodową, sprawdzeniu z połączeniami wyrównawczymi, zainstalowaniu wyłączników różnicowoprądowych oraz zwiększeniu przekrojów przewodów w celu dostosowania instalacji do większych obciążeń. Prace remontowe i modernizacyjne w instalacjach elektrycznych wykonuje się zazwyczaj podczas remontu budynku lub mieszkania. W trakcje realizacji prac elektryk budowlany na bieżąco kontroluje jakość wykonania poszczególnych etapów własnych robót oraz usuwa stwierdzone usterki. Na końcowym etapie prac realizowanych przez innych wykonawców wykonuje pomiary pomontażowe (odbiorcze) i badania skuteczności zastosowanych ochron przeciwporażeniowych.

Główne zadania:
  • organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii;
  • wykonywanie przyłączy i instalacji elektrycznych tymczasowych, umożliwiających realizację prac budowlanych;
  • wykonywanie instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • wykonywanie instalacji elektrycznych zewnętrznych, teletechnicznych i odgromowych;
  • kontrolowanie na bieżąco jakości wykonywanych prac, w tym kontrolowanie funkcjonalności instalacji, usuwanie usterek;
  • przygotowywanie do odbioru i uruchomienia instalacji elektrycznych;
  • wykonywanie pomiarów pomontażowych (odbiorczych) instalacji elektrycznych i skuteczności zastosowanych ochron przeciwporażeniowych;
  • wykonywanie drobnych prac montersko-ślusarskich i budowlanych w trakcie realizacji prac instalatorskich (poinstalacyjnych);


Pracę w zawodzie elektryk budowlany można uzyskać na drodze kształcenia w zawodach pokrewnych, takich jak: 741101 Elektromonter instalacji elektrycznych, 741103 Elektryk, 741207 Elektromonter (elektryk) zakładowy. Możliwe jest rozszerzenie kompetencji zawodowych elektryka budowlanego przez kontynuowanie kształcenia w zawodach: 311303 Technik elektryk, a następnie 215103 Inżynier elektryk, 215101 Inżynier elektroenergetyk i na końcowym etapie, po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego i zdaniu egzaminu, uzyskanie elektrycznych uprawnień budowlanych. Zawód elektryka budowlanego można uzyskać również na drodze kształcenia rzemieślniczego. Do wykonywania przez elektryka budowlanego instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV niezbędnie jest potwierdzenie kwalifikacji oraz uzyskanie uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV, a w przypadku wykonywania przez niego pomiarów ochron przeciwporażeniowych dodatkowo uprawnień z tym związanych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności