aplikacja Matura google play app store

Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych montuje, naprawia, reguluje, sprawdza i legalizuje elektryczną aparaturę pomiarową.
Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych jest zawodem o charakterze usługowym. Zajmuje się montażem, zabudową oraz naprawą elektrycznych przyrządów pomiarowych analogowych i cyfrowych. Podstawowymi zadaniami elektromechanika jest zmontowanie elektrycznych przyrządów pomiarowych lub zamontowanie gotowego przyrządu w urządzeniu albo jego naprawa, dokonanie odpowiednich regulacji i pomiarów w celu osiągnięcia wymaganej dokładności wskazań (dokonanie jego kalibracji). Manipuluje niewielkimi elementami, wykonuje precyzyjne, skoordynowane ruchy, operuje precyzyjnymi narzędziami. Pracę wykonuje się na odpowiednio wyposażonym w narzędzia i przyrządy sprawdzające stanowisku pracy. Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych posiada wiedzę z zakresu znajomości elementów elektromechanicznych i elektronicznych oraz umiejętność czytania i analizy schematów elektrycznych i montażowych. Organizuje stanowisko pracy: przygotowuje do montażu, m.in. zapoznaje się z dokumentacją techniczną montażu, kompletuje zestaw narzędzi i urządzeń testujących; wykonuje czynności montażowe, przeprowadza testy kontrolne zmontowanego przyrządu pomiarowego. Świadczy pracę w działach utrzymania ruchu przedsiębiorstw, w zakładach usługowych montujących, serwisujących i legalizujących elektryczne przyrządy pomiarowe.

Główne zadania:
  • organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
  • montowanie elektrycznych przyrządów pomiarowych zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • naprawianie i konserwowanie elektrycznej aparatury pomiarowej;
  • wykonywanie pomiarów, testowanie, wzorcowanie i uruchamianie gotowego wyrobu po montażu, naprawie i okresowo;
  • sporządzanie dokumentacji wykonanego montażu, diagnostyki, naprawy i konserwacji elektrycznych przyrządów pomiarowych;
  • sporządzanie dokumentacji wykonanych pomiarów, wzorcowania, testowania i uruchamiania elektrycznych przyrządów pomiarowych.


Zatrudnienie w zawodzie elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych jest uwarunkowane ukończeniem co najmniej szkoły zawodowej o specjalności elektromechanik, elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych. W zawodzie może pracować też absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie pokrewnym, np. monter mechatronik, monter elektronik – aparatura pomiarowa lub osoba, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w tych specjalnościach i zdała egzamin, jednak musi zdobyć dodatkowo w formie kursów lub szkoleń uzupełniające kwalifikacje przygotowujące do pracy w tym zawodzie w zakładzie pracy. Zawód elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych może wykonywać również osoba, która uzyskała zawód: technik elektromechanik, technik mechatronik, technik elektronik lub ukończyła kurs kwalifikacyjny o tej specjalności lub specjalnościach pokrewnych, uzyskując dodatkowo specjalistyczne uzupełniające kwalifikacje do pracy w zawodzie w zakładzie pracy. Możliwe jest rozszerzenie kompetencji zawodowych przez kontynuowanie kształcenia systemem zaocznym w zawodzie technika elektryka, technika elektronika a następnie inżyniera elektryka, inżyniera elektronika. Zdobywane umiejętności potwierdzane są stosownymi dokumentami, co rozszerza pole zatrudnienia i umożliwia awans zawodowy. Zatrudniony w zawodzie powinien ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje. Wymagane jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, na stanowisku eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności