aplikacja Matura google play app store

Ekonomista

Zajmuje się analizą porównawczą systemów ekonomicznych, podstaw, mechanizmów i efektywności ich funkcjonowania oraz implikacji dla polityki gospodarczej, oceną celów i narzędzi polityki makroekonomicznej, regionalnej i sektorowej państwa oraz ich skuteczności.

 • bada skuteczność i efektywność działania instytucji rządowych, pozarządowych i samorządowych;
 • analizuje: czynniki kształtujące wielkość popytu, podaży oraz poziom cen różnych dóbr i usług, a także ustala współzależności między nimi, sytuacje na rynkach czynników produkcji (pracy, kapitału, nieruchomości) oraz na rynkach towarów i usług;
 • wykonuje kompleksowe analizy funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
 • przedkłada wnioski dotyczące opłacalności działalności gospodarczej konkretnego podmiotu oraz dotyczące ewentualnej potrzeby restrukturyzacji oraz innych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych;
 • opracowuje strategię działania (konkurowania, przedsiębiorczą, marketingową, rozwoju) konkretnego podmiotu gospodarczego.

Główne zadania:
 • badanie związków między teoriami systemów ekonomicznych (różnych szkół myśli makroekonomicznej) a polityką gospodarczą państwa;
 • analiza kluczowych problemów gospodarki w okresie transformacji systemowej od gospodarki scentralizowanej do gospodarki rynkowej;
 • określanie narzędzi polityki gospodarczej sprzyjających rozwiązywaniu najważniejszych, makroekonomicznych problemów gospodarki rynkowej, w szczególności obecnych w polskiej gospodarce (bezrobocie, inflacja, dekoniunktura gospodarcza, deficyt budżetowy, dług publiczny);
 • analiza wewnętrznych uwarunkowań rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz kształtu polityki społeczno-gospodarczej państwa i samorządu, badanie wpływu czynników międzynarodowych, o charakterze organizacyjno-instytucjonalnym, integracyjnym, finansowym, technologicznym i politycznym na politykę gospodarczą państwa oraz samorządu, a także na rozwój społeczno-gospodarczy kraju;
 • formułowanie konkretnych celów polityki makroekonomicznej, mezoekonomicznej, regionalnej, samorządu, strukturalnej, społeczno-opiekuńczej, sektorowej i w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta oraz określanie narzędzi ich realizacji (instytucjonalnych, ekonomicznych, prawnych i administracyjnych);
 • analiza zasadności i skuteczności różnych instrumentów oddziaływania państwa na gospodarkę (instrumentów ekonomicznych, administracyjnych i prawnych), w tym pozytywnych i negatywnych skutków regulacji i deregulacji;
 • analiza związków między realizacją celów polityki społeczno-ekonomicznej a sprawnością i efektywnością działania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych;
 • formułowanie systemu informacji rynkowej w podmiotach gospodarczych, dotyczącego: popytu na konkretne towary i usługi, czynników je kształtujących, makro- i mikrootoczenia konkurencyjnego, aktualnych i potencjalnych konkurentów, kształtowania się cen itp.;
 • dobór, obliczanie i interpretacja wskaźników określających kondycję ekonomiczną gospodarki, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego, samorządu (w tym: Produkt Krajowy Brutto, Produkt Narodowy Brutto, PKB i PNB per capita, wskaźniki poziomu dobrobytu, zysk, inne wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i analogiczne wskaźniki oceny kondycji ekonomicznej samorządu);
 • opracowywanie planu kosztów działalności podmiotu gospodarczego w wymiarze syntetycznym (grup kosztów), jak i analitycznym (kosztów szczegółowych w układzie rodzajowym);
 • projektowanie budżetu podmiotu gospodarczego;
 • sporządzanie projektów poprawy struktury kosztów;
 • analiza znaczenia poszczególnych czynników wytwórczych w procesie produkcji towarów i usług;
 • rozpoznawanie i określanie czynników kształtujących wydajność pracy;
 • formułowanie systemów motywacyjnych, w tym procedur pozyskiwania i zatrudniania pracowników oraz kryteriów oceny ich pracy;
 • ocena potrzeb i stanu usług publicznych i socjalnych, analiza organizacji i funkcjonowania sektora publicznego, w szczególności pod względem sprawności, skuteczności i efektywności realizacji celów społecznych;
 • analiza porównawcza zakresu i jakości usług publicznych oraz świadczeń socjalnych w aspektach regionalnych i międzynarodowych;
 • sprawowanie nadzoru i kontrola w zakresie wyżej wymienionych zadań;
 • opracowywanie raportów i ekspertyz w zakresie wyżej wymienionych zadań.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie badań naukowych oraz sprawowanie funkcji doradcy i eksperta w zakresie wymienionych zadań;
- opracowywanie planów rozwoju przedsiębiorstwa, samorządu, instytucji rządowych i pozarządowych, projektów umów, zarządzeń, rozporządzeń, ustaw.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności