aplikacja Matura google play app store

Dyżurny ruchu i stacji metra

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi ruch pociągów metra przy sterowaniu miejscowym oraz wykonuje prace zmierzające do sprawnego funkcjonowania stacji, posługując się obowiązującymi w tym zakresie procedurami i instrukcjami; kontroluje pracę osób wykonujących obowiązki służbowe na stacji (brygady robocze, pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości na stacji) oraz udziela pomocy pasażerom.

Główne zadania:
- prowadzenie ruchu pociągów przy sterowaniu miejscowym; obsługa pulpitu nastawczego lub digitajzera;
- wystawianie, przekazywanie, doręczanie maszynistom rozkazów szczególnych na polecenie dyspozytora ruchu;
- nadzorowanie ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach;
- nadzorowanie stacji, w tym: sprawdzanie stanu porządku i czystości stacji, obsługa oświetlenia na stacji, kontrola wejść/wyjść do/z tunelu metra, zgłaszanie dyspozytorowi ruchu możliwości włączenia napięcia w trzeciej szynie oraz gotowości stacji metra do rozpoczęcia ruchu pasażerskiego, zamykanie i otwieranie stacji dla ruchu pasażerskiego;
- obsługa i nadzorowanie systemów funkcjonujących w metrze;
- nadzór nad pasażerami na stacji metra (ostrzeganie przed wejściem poza pas bezpieczeństwa, informowanie o czynnikach wpływających na ruch pociągów, podejmowanie interwencji w przypadku człowieka, zwierzęcia, przedmiotu na podtorzu);
- kontrolowanie pracy brygad roboczych;
- udział w akcjach ratowniczych, przeciwpożarowych, ewakuacji pasażerów, w likwidowaniu skutków awarii;
- współpraca z innymi służbami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom (zagrożenie pożarowe, terrorystyczne);
- prowadzenie dokumentacji pracy.

Zadania dodatkowe:
- szkolenie pracowników na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności