aplikacja Matura google play app store

Doradca inwestycyjny

W ramach odpłatnych usług domu maklerskiego świadczy pomoc, udzielając odpłatnie informacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi oraz zarządza na zlecenie cudzym pakietem papierów wartościowych.

Główne zadania:
odpłatne udzielanie informacji o rynku papierów wartościowych, które potrzebne są klientowi do podejmowania decyzji inwestycyjnych;
dostarczanie klientowi dokładnych sprawozdań na temat interesów podejmowanych wraz z nim i na jego rzecz;
przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych dla klientów;
przeprowadzanie analiz finansowych rynku kapitałowego;
podejmowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych na rachunek zleceniodawcy, w ramach pozostawionych przez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych i papierów wartościowych, zapisanych na rachunkach zleceniodawcy (zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie);
udzielanie pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia oznaczonych papierów wartościowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji (doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności