aplikacja Matura google play app store

Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia środowiskowego

Zajmuje się prowadzeniem badań problemów zdrowia środowiskowego, szkoleniem specjalistycznym, współpracą międzyresortową i międzynarodową w obszarze środowiskowego ryzyka zdrowotnego oraz sprawowaniem funkcji doradcy i konsultanta w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia, szacowanie i charakterystyka ryzyka; odpowiada za opracowywanie metod postępowania i informowania społeczeństwa, identyfikację przypadków środowiskowych zagrożeń zdrowia, rozwiązywanie indywidualnych i grupowych problemów zdrowia środowiskowego; podejmuje działania na rzecz monitorowania środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz oceny oddziaływania środowiska na zdrowie.

Główne zadania:
  • opracowywanie przypadków środowiskowych zagrożeń zdrowia wraz z zaleceniami dotyczącymi działań zapobiegawczych i naprawczych, przygotowywanie i wdrażanie planów działań na rzecz środowiska i zdrowia oraz uczestniczenie w programach profilaktyki medycznej, w tym także inicjowanie i branie udziału w projektach badawczych i wdrożeniowych oraz programach promocji zdrowia;
  • przewidywanie skutków zdrowotnych w następstwie narażenia na szkodliwości środowiskowe, formułowania zaleceń działań zapobiegawczych i naprawczych;
  • identyfikowanie indywidualnych i grupowych przypadków środowiskowych zagrożeń zdrowia, szacowanie i charakterystyka ryzyka, opracowywanie metod postępowania i informowania społeczeństwa;
  • przeprowadzanie analizy indywidualnych lub grupowych przypadków chorób lub dolegliwości potencjalnie związanych z oddziaływaniem środowiska poprzez bezpośredni udział w rozwiązywaniu konkretnych problemów;
  • dokonywanie oceny zdrowotnej jakości środowiska naturalnego w celu opracowywania raportów dla potrzeb zarządzania zdrowiem środowiskowym;
  • inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu zmniejszenie poziomu czynników szkodliwych w środowisku oraz prowadzenie działalności edukacyjnej na temat środowiskowych zagrożeń zdrowia z wykorzystaniem mediów publicznych / środków masowej komunikacji, współdziałanie w kształtowaniu polityki zdrowia środowiskowego z administracją, Państwową Inspekcją Sanitarną i organizacjami pozarządowymi;
  • podejmowanie współpracy z innymi specjalistami oraz instytucjami zajmującymi się pokrewną działalnością;
  • przeprowadzanie analizy aktów prawnych, rozwiązań organizacyjnych i procedur w zakresie zdrowia środowiskowego;
  • przygotowywanie projektów inwestycyjnych zdrowia środowiskowego zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.


Zadania dodatkowe:
zarządzanie jednostkami i środkami opieki zdrowotnej na różnych szczeblach realizacji zadań w zakresie zdrowia środowiskowego; podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności