aplikacja Matura google play app store

Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia publicznego

Zajmuje się ochroną, promowaniem i przywracaniem zdrowia populacji jako całości a także podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa; podejmuje zadania w zakresie zdrowia publicznego na szczeblu: administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz w organizacjach pozarządowych, nadzoru sanitarnego, a w szczególności w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w Nadzorze Farmaceutycznym oraz w ochronie przed zagrożeniami środowiskowymi publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w instytucjach zarówno publicznych i niepublicznych promujących zdrowy styl życia i instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych.

Główne zadania:
  • kształtowanie polityki zdrowotnej w oparciu o współczesną wiedzę medyczną, z zakresu nauk społecznych i zarządzania;
  • identyfikowanie wpływu procesów ludnościowych oraz struktur demograficznych na kształtowanie się potrzeb zdrowotnych ludności, problemów zdrowotnych konkretnej zbiorowości oraz dokonywanie analizy i oceny przydatności praktycznej wyników badań epidemiologicznych;
  • przygotowywanie analiz oraz interpretacji danych statystycznych i wyników badań epidemiologicznych i społecznych w celu ustalenia struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych populacji;
  • organizowanie udzielania świadczeń w dziedzinie chorób zakaźnych, chorób niezakaźnych o dużym wymiarze społecznym, rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej, w zakresie opieki długoterminowej oraz świadczeń powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaopatrzenia w leki;
  • planowanie, opracowywanie, wdrażanie oraz prowadzenie ewaluacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia w środowisku lokalnym oraz w miejscu pracy;
  • gromadzenie i wykorzystywanie danych o kosztach opieki zdrowotnej oraz programów promocji zdrowia;
  • wykorzystywanie wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w krajach Unii Europejskiej do wzbogacania programów ochrony i promocji zdrowia
  • w środowisku lokalnym;
  • redagowanie wystąpień publicznych, prezentacji i raportów a także artykułów w literaturze fachowej i prasie codziennej z wykorzystaniem najnowszych odkryć w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.


Zadania dodatkowe:
zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej na różnych szczeblach realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego; podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności