aplikacja Matura google play app store

Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej

Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie hematologii, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych; wykonuje za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej, bądź nadzoruje wykonanie badań diagnostycznych z zakresu hematologii medycznej.

Główne zadania:
  • wykonywanie badań, nadzorowanie ich wykonania oraz uczestniczenie
  • w doborze badań laboratoryjnych wykorzystywanych w rozpoznawaniu i kontroli efektywności leczenia nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi oraz zaburzeń hematologicznych występujących w pierwotnych chorobach innych narządów;
  • dokonywanie laboratoryjnej interpretacji wyników badań ze szczególnym uwzględnieniem czynników interferujących oraz rozwiązywanie problemów związanych ze wszystkimi etapami prowadzącymi do powstania wyniku, od chwili pobrania materiału, przez proces analityczny do końcowej autoryzacji i interpretacji wyniku;
  • pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej (z palca, płatka ucha, pięty u noworodków) i zabezpieczanie materiału zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
  • wykonywanie badania morfologii krwi metodą automatyczną i manualną, badań cytochemicznych i cytoenzymatycznych, badań immunofenotypowych, badania standaryzowanego czasu krwawienia, badania Hb wolnej, HbF, MetHb, karboksy-Hb, testu glicerolowego, elektroforezy Hb, przeciwciał antyfosfolipidowych, badań koagulologicznych (APTT, PT, TT, APC-R, czas lizy skrzepu euglobulin, fibrynogen, AT III, dimer-D, aktywność i / lub stężenie czynników krzepnięcia, funkcja płytek), badań grup krwi i dobrania krwi do przetoczenia, rozmazu krwi obwodowej i szpiku oraz dokonywanie oceny i interpretacji wyników;
  • tworzenie algorytmów postępowania diagnostycznego w rozpoznawaniu, różnicowaniu i monitorowaniu leczenia chorób krwi;
  • wykorzystywanie systemów informatycznych w laboratorium hematologicznym oraz stosowanie metod zapewniania jakości badań;
  • dokumentowanie badań laboratoryjnych i ich archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Zadania dodatkowe:
kierowanie laboratorium hematologii medycznej; podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie laboratoryjnej hematologii medycznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności