aplikacja Matura google play app store

Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej genetyki sądowej

Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie genetyki sądowej niezbędnych do sporządzania ekspertyz sadowych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

Główne zadania:
 • branie udziału w planowaniu badań laboratoryjnych, ich wykonywanie lub nadzorowanie wykonania;
 • prowadzenie procedur laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi wymogami laboratoryjnymi i zasadami prawnymi;
 • ujawnianie i zabezpieczanie materiału biologicznego do badań genetycznych;
 • pobieranie materiału genetycznego od stron postepowania, w tym postępowania o ustalenie pokrewieństwa lub ojcostwa;
 • przeprowadzanie procesu diagnostycznego;
 • dobieranie odpowiedniej metody badania, w tym metody izolacji DNA i RNA;
 • wykonywanie profilowania DNA w koniecznym zakresie (m.in. metodami: autosomy, Y-STR, X-str, mtDNA, SNP itp.);
 • interpretowanie wyników badań laboratoryjnych oraz rozwiązywanie problemów związanych z procesem badań laboratoryjnych prowadzącym do powstania wyniku (od chwili pobrania materiału poprzez proces analityczny do końcowej autoryzacji);
 • wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej prowadzonych badań laboratoryjnych;
 • sporządzanie opinii genetyczno-sądowych w oparciu o właściwą interpretacje wyników;
 • prezentowanie opinii jako biegły sądowy;
 • posługiwanie się współczesnymi technikami stosowanymi w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz odpowiedni ich dobór w zależności od celu, któremu mają służyć;
 • sprawowanie nadzoru nad archiwizacją preparatów laboratoryjnych zgodnie z przyjętymi standardami w tym zakresie;
 • prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej, w tym archiwizacji wyników badań zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • udzielanie konsultacji w zakresie doboru badań, technik ich wykonywania i interpretacji wyników;
 • kierowanie szkoleniem specjalizacyjnym w dziedzinie genetyki sądowej innych diagnostów laboratoryjnych;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
kierowanie laboratorium genetyki sądowej; kierowanie lub uczestniczenie w pracach badawczych (eksperymencie medycznym) z zakresu swoich kompetencji zawodowych; podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie laboratoryjnej genetyki sądowej


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności