aplikacja Matura google play app store

Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych.

Główne zadania:
 • branie udziału w planowaniu badań laboratoryjnych, ich wykonywanie lub nadzorowanie wykonania;
 • wykonywanie rozmazu krwi obwodowej i szpiku oraz ich ocena;
 • przygotowywanie preparatów parazytologicznych i ich ocena;
 • interpretowanie wyników badań laboratoryjnych oraz samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z procesem badań laboratoryjnych prowadzącymi do powstania wyniku (od chwili pobrania materiału poprzez proces analityczny do końcowej autoryzacji);
 • współdziałanie w tworzeniu algorytmów postępowań diagnostycznych,
  w skład których wchodzą badania laboratoryjne;
 • wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej prowadzonych badań laboratoryjnych;
 • wykonywanie badań przyłóżkowych (szybkie testy) i ich interpretowanie;
 • posługiwanie się współczesnymi technikami stosowanymi w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz odpowiedni ich dobór, w zależności od celu, któremu mają służyć;
 • udzielanie konsultacji w zakresie doboru badań, technik ich wykonywania
  i interpretacji wyników;
 • branie udziału w prowadzonych akcjach profilaktycznych;
 • kierowanie szkoleniem specjalizacyjnym w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej innych diagnostów laboratoryjnych;
 • sprawowanie nadzoru nad archiwizacją preparatów laboratoryjnych zgodnie z przyjętymi standardami w tym zakresie;
 • prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej, w tym archiwizacji wyników badań zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
kierowanie laboratorium diagnostyki medycznej; kierowanie lub współuczestniczenie w pracach badawczych (eksperymencie medycznym) z zakresu swoich kompetencji zawodowych; podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności