aplikacja Matura google play app store

Doradca finansowy

Doradca finansowy opracowuje indywidualne plany finansowe dla klientów na podstawie przeprowadzonej analizy ich sytuacji, potrzeb finansowych oraz dostępnych na rynku finansowym produktów.
Doradca finansowy jest zawodem analitycznym, wymagającym umiejętności interpersonalnych. Celem pracy doradcy jest ochrona majątku klienta i realizacja celów zapewniających klientowi bezpieczeństwo finansowe. Doradca przed zaoferowaniem klientowi usługi doradztwa przeprowadza analizę jego indywidualnej sytuacji i potrzeb finansowych. Przedstawienie informacji klientowi następuje w bezpośredniej rozmowie lub w formie pisemnej przez wypełnienie stosownego formularza. Plan finansowy zarekomendowany przez doradcę uwzględnia potrzeby finansowe klienta, wskazując kierunki ich realizacji w krótkim i długim okresie. Rekomendowane przez doradcę produkty finansowe pochodzą z oferty jednej lub wielu instytucji finansowych. Doradca wyjaśnia klientowi istotę rekomendowanego produktu finansowego, ryzyka związanego z jego nabyciem oraz informuje o systemach gwarantujących bezpieczeństwo majątku klienta. Doradca może specjalizować się w wybranym obszarze rynku finansowego, może też polecać usługi innych doradców specjalizujących się w przepisach podatkowych, prawie gospodarczym i cywilnym, obrocie instrumentami finansowymi, ubezpieczeniach, obrocie nieruchomościami itp. Doradca może działać w imieniu jednej wybranej instytucji finansowej lub niezależnie prezentując oferty kilku instytucji.

Główne zadania:
 • organizowanie stanowiska pracy doradcy finansowego zgodnie z zasadami, przepisami BHP, ergonomii, ochrony środowiska i ochrony ppoż.;
 • nawiązywanie kontaktu z klientem;
 • analizowanie sytuacji i potrzeb finansowych klienta;
 • diagnozowanie wiedzy i doświadczenia klienta w zakresie planowania finansów osobistych i produktów finansowych;
 • przygotowywanie porady finansowej – krótko- i długookresowego planu finansowego dla danego klienta;
 • przedstawianie klientowi porady finansowej – indywidualnego planu finansowego;
 • sprzedawanie produktów finansowych zgodnie z uprawnieniami w ramach realizacji celów finansowych określonych w indywidualnym planie finansowym;
 • monitorowanie i ocenianie realizacji indywidualnego planu finansowego, sytuacji finansowej klienta oraz ewentualne korygowanie planu;
 • monitorowanie sytuacji na rynku finansowym;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji finansowej;
 • sporządzanie wewnętrznych raportów dotyczących nawiązywania kontaktów z klientami, przekazanych porad finansowych, sprzedanych produktów finansowych, itp.


Kandydat do pracy w zawodzie doradcy finansowego powinien posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe z zakresu usług finansowych, obowiązujących przepisów prawa oraz standardów działalności firm doradztwa finansowego, w szczególności w obszarze finansów osobistych, indywidualnych planów finansowych, analizy i matematyki finansowej. Pomocne są także znajomość podstaw psychologii i logiki, posługiwanie się językiem obcym. Do wykonywania zawodu doradcy preferowane są osoby z wykształceniem wyższym pierwszego stopnia oraz posiadające doświadczenie w pracy w instytucjach rynku finansowego na stanowiskach obsługi klientów lub związanych ze sporządzaniem analiz produktów finansowych. W zawodzie doradcy w szczególności mogą pracować maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, agenci firm inwestycyjnych oraz doradcy podatkowi. W zawodzie tym można też pracować po ukończeniu specjalistycznych kursów zawodowych, co powinno być potwierdzone certyfikatami niezależnych, uprawnionych do wydawania certyfikatów organizacji, instytucji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności