aplikacja Matura google play app store

Chemik – technologia chemiczna

Prowadzi badania nad opracowaniem zasad i metod prowadzenia reakcji chemicznych, procesów i operacji jednostkowych otrzymywania związków nieorganicznych i organicznych; uczestniczy we wdrożeniach nowych technologii.

Główne zadania:
- prowadzenie badań operacji jednostkowych oraz procesów technologicznych otrzymywania związków chemicznych w skali laboratoryjnej i doświadczalnej, celem wprowadzenia ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionych zmian w procesach przemysłowych;
- opracowywanie koncepcji wprowadzania nowych metod technologicznych lub zmian operacji jednostkowych, celem uzyskania usprawnienia procesów, podniesienia skali produkcji przemysłowej, podwyższenia jakości produktów;
- opracowywanie wstępnych założeń do modernizacji procesów technologicznych otrzymywania związków, w celu poprawienia wskaźników ekonomicznych i ekologicznych;
- uczestniczenie we wdrożeniach nowych lub modernizowanych technologii otrzymywania związków chemicznych;
- współudział autorski w praktycznym wykorzystywaniu opracowań procesów technologicznych i przy projektowaniu wdrożeń przemysłowych;
- utrzymywanie kontaktów i udział w konsultacjach z innymi specjalistami podczas wykonywania prac;
- doradztwo i współudział przy opracowywaniu danych niezbędnych do projektowania nowych technologii i procesów oraz operacji jednostkowych;
- opracowywanie sprawozdań i raportów z prowadzonych badań i wdrożeń oraz referatów naukowych, doniesień i artykułów, monografii itp.;
- uczestniczenie w zjazdach naukowych, sympozjach, seminariach itp.;
- opracowywanie instrukcji i przepisów postępowania podczas wykonywania prac przez podległy personel, z uwzględnieniem przestrzegania przepisów bhp.
- planowanie i nadzorowanie realizacji: wyposażenia laboratorium w aparaturę badawczą, sprzęt i odczynniki, remontów i modernizacji laboratorium;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności