aplikacja Matura google play app store

Broker informacji (researcher)

Tag: broker
wybrane grupy: zawody ogólne

Broker informacji (researcher) zajmuje się pozyskiwaniem, oceną, analizą i dostarczaniem różnego typu informacji na zlecenie.
Broker informacji (researcher) jest zawodem o charakterze usługowym, polegającym na wyszukiwaniu, analizie i udostępnianiu informacji na zlecenie. Pełni on rolę pośrednika pomiędzy poszukującymi informacji a zasobami informacyjnymi (media, biblioteki, zasoby internetowe itp.). Dostarczone przez brokera informacje muszą odnosić się do przedmiotu zlecenia i cechować się wysoką jakością, popartą wiarygodnymi oraz odpowiednimi źródłami. Broker informacji (researcher) dysponuje wiedzą z zakresu sposobów pozyskiwania informacji oraz oceny jej wartości. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i korzysta jedynie z legalnych źródeł informacji. W tej profesji występować może specjalizacja w zależności od rodzaju dostarczanej informacji, np. broker informacji biznesowej lub informacji prawniczej. Wymiennie do nazwy broker informacji stosowany jest termin infobroker. Brokerzy informacji coraz częściej pracują w różnego rodzaju instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach i prywatnych przedsiębiorstwach, gdzie informacja odgrywa ważną rolę, mimo że firmy te nie są określone jako infobrokerskie. Informacje dostarczana przez brokera informacji są wykorzystywane bezpośrednio przez zamawiającego lub mogą być poddawane dalszemu opracowaniu. Efekty pracy przedstawiane są w formie raportów, baz danych lub innych opracowań infobrokerskich.

Główne zadania:
  • wyszukiwanie informacji istotnych do zapytania;
  • dobieranie metody realizacji zlecenia (rozpoznawanie potrzeb informacyjnych, budowanie strategii wyszukiwania i dobierania źródeł);
  • ocenianie jakości źródeł informacji i selekcja informacji;
  • analizowanie źródeł z zastosowaniem metodologii dziedzinowych;
  • prowadzenie dokumentacji realizacji zlecenia;
  • tworzenie raportów, baz danych i innych opracowań infobrokerskich;
  • monitorowanie źródeł informacji i aktualizacja zasobów informacyjnych;
  • przestrzeganie obowiązujących procedur, przepisów, norm oraz zasad poufności informacji;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.


Zawód brokera informacji (researchera) może wykonywać osoba, która ukończyła studia wyższe drugiego stopnia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub pokrewne kierunki. Istnieje również możliwość ukończenia studiów podyplomowych (kierunek: broker informacji, infobrokering, zarządzanie informacją lub pokrewne). Pracodawca może zatrudnić na stanowisku brokera informacji (researchera) osoby z innym wykształceniem wyższym, gdyż możliwe jest szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Od brokera informacji (researchera) wymaga się znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu dobrym, najlepiej, gdy jest to język angielski (B2). Zawód wymaga biegłego posługiwania się komputerem w zakresie aplikacji biurowych oraz korzystania z Internetu i jego zasobów (specjalistycznych baz danych, narzędzi wyszukiwawczych). Przydatna jest również umiejętność posługiwania się metodami i narzędziami do zarządzania projektem.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności