aplikacja Matura google play app store

Bioinżynier

Prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe związane z wykorzystywaniem systemów biologicznych w produkcji przemysłowej, ochronie środowiska, ochronie zdrowia i rolnictwie;
projektuje i nadzoruje procesy biotechnologiczne oraz rozwiązuje techniczne i ekonomiczne problemy tych procesów.

Główne zadania:
 • prowadzenie badań w celu uzyskania nowych informacji, testowania hipotez i rozwiązywania problemów dotyczących wykorzystywania organizmów żywych lub ich składników (drobnoustrojów, kultur komórkowych roślinnych i zwierzęcych, białek, enzymów, DNA, RNA) w procesach biosyntezy, biotransformacji, bioutylizacji, modyfikacji genetycznej, a także dotyczących wyodrębniania i modyfikacji otrzymywanych bioproduktów;
 • projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów;
 • pozyskiwanie, zabezpieczanie i przechowywanie materiału biologicznego do prowadzonych badań i eksperymentów;
 • udział w pracach nad rozwojem diagnostyki genetycznej i terapii genowej;
 • projektowanie, przy wykorzystaniu podstaw biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej, uzyskiwania odpowiednich organizmów żywych o właściwościach korzystnych dla gospodarki i zdrowia człowieka, a także odpowiednich, korzystnych bioproduktów;
 • opracowywanie nowych lub modyfikowanie istniejących biotechnologii stosowanych do wytwarzania różnych produktów, m.in.: leków, szczepionek, produktów spożywczych i paszowych, kosmetyków i detergentów, nawozów biologicznych, środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji, biopaliw, a także mających zastosowanie w ochronie środowiska do biologicznego oczyszczania wody i ścieków oraz utylizacji odpadów komunalnych;
 • prowadzenie badań oraz wdrożeń dotyczących optymalizacji procesów biotechnologicznych w celu poprawy wskaźników technicznych, ekonomicznych i ekologicznych;
 • prowadzenie i nadzorowanie procesów biotechnologicznych obejmujące: kontrolowanie i utrzymywanie optymalnych warunków przebiegu procesu technologicznego, obsługę bioreaktorów, izolację produktu, jego modyfikację i oczyszczanie, kontrolę jakości oraz nadzór nad aparaturą;
 • opracowywanie instrukcji i ekspertyz dotyczących metod, procesów i produktów biotechnologicznych;
 • uczestniczenie w projektowaniu nowej aparatury do prowadzenia procesów biotechnologicznych, nowych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych;
 • opracowywanie artykułów i raportów naukowych;
 • prezentowanie wyników badań, wniosków i nowych osiągnięć z dziedziny biotechnologii podczas konferencji.

Zadania dodatkowe:
kierowanie grupami badawczymi i produkcyjnymi.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności