aplikacja Matura google play app store

Bibliotekoznawca

Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne za pomocą metod, form i środków dostosowanych do typu biblioteki oraz potrzeb jej użytkowników; zajmuje się upowszechnianiem czytelnictwa.

Główne zadania:
- gromadzenie zbiorów bibliotecznych w wyniku selekcji wartościującej książek, czasopism i innych typów dokumentów na podstawie ich indywidualnej oceny;
- porządkowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w celu efektywnego ich wykorzystywania przez czytelników (ustalanie układu zbiorów, inwentaryzowanie, katalogowanie i klasyfikowanie na potrzeby katalogów oraz innych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych);
- szkolenie użytkowników biblioteki w zakresie posługiwania się warsztatem informacyjnym, korzystania ze zbiorów, umiejętności posługiwania się książką, czasopismem i innymi typami dokumentów jako źródłem informacji, doradztwo w doborze piśmiennictwa stosownego do potrzeb i zainteresowań czytelniczych;
- badanie potrzeb użytkowników biblioteki w zakresie informacji i piśmiennictwa, w celu optymalnego zaspokojenia tych potrzeb;
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych, opracowywanie katalogów i innych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych;
- obsługiwanie użytkowników biblioteki w zakresie informacji bibliograficznej i rzeczowej za pomocą własnego warsztatu informacyjnego i zbiorów oraz obcych baz danych i systemów, informacji skierowującej do zasobów i usług innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej;
- pobudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy i edukacji kulturalnej (np. organizowanie spotkań autorskich, wystaw, prelekcji itp.);
- współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów, tworzenia i wymiany źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych, wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zadania dodatkowe:
- tworzenie podstaw teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych działalności bibliotek i prowadzenie w tym zakresie prac naukowych; - prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie bibliotekarstwa, bibliografii i informacji naukowej dla bibliotekarzy praktyków, studentów wyższych uczelni i czytelników; - prowadzenie działalności wydawniczej, zwłaszcza w zakresie dokumentacji i informacji o zbiorach i bibliotece; - prowadzenie działalności usługowej na rzecz innych bibliotek (scentralizowane gromadzenie i opracowywanie zbiorów, opracowywanie katalogów centralnych, reprodukowanie zbiorów, instruktaż i szkolenie pracowników, konsultacje).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności