aplikacja Matura google play app store

Betoniarz

wybrane grupy: zawody ogólne

Betoniarz przygotowuje, układa, zagęszcza mieszanki betonowe i pielęgnuje świeży beton.
Betoniarz realizuje zadania związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wykonywaniem betonowych nawierzchni drogowych, chodników, placów i lotnisk oraz produkcją wyrobów i prefabrykatów betonowych. Do zadań betoniarza należy również przygotowywanie mieszanek betonowych oraz zapraw budowlanych, a także wykonywanie czynności związanych z transportem mieszanki betonowej, układaniem jej w formach lub w deskowaniach oraz zagęszczaniem. Betoniarz wykonuje także prace związane z pielęgnacją świeżego betonu oraz naprawą elementów betonowych i żelbetowych. W zależności od wielkości produkcji oraz przeznaczenia betonu, prace te wykonuje ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń. Betoniarz w trakcie wykonywania pracy zobowiązany jest do przestrzegania norm ilościowych i jakościowych oraz kontroli procesu technologicznego.

Główne zadania:
  • przygotowywanie składników mieszanki betonowej;
  • wykonywanie oraz transport mieszanek betonowych;
  • układanie mieszanek betonowych w deskowaniach lub formach;
  • zagęszczanie mieszanek betonowych;
  • pielęgnowanie świeżego betonu;
  • naprawianie elementów betonowych i żelbetowych;
  • kontrolowanie procesu wykonywania robót betoniarskich oraz ocena ich jakości;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż., wymaganiami ergonomii oraz ochrony środowiska.


Pracę w zawodzie betoniarza może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie betoniarz-zbrojarz lub świadectwem potwierdzającym zdanie egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Pracodawcy chętnie zatrudniają w tym zawodzie osoby o kierunkowym wykształceniu budowlanym, posiadające doświadczenie zawodowe. Prace betoniarskie może wykonywać osoba, która uzyskała odpowiednie kwalifikacje w wyniku kształcenia rzemieślniczego lub ukończyła gimnazjum i zdała egzamin przeprowadzany przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub uzyskała tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie betoniarz, po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez organizacje rzemieślnicze. Ze względu na możliwość pracy w firmach międzynarodowych wskazana jest znajomość języków obcych na poziomie podstawowym, z opanowanym słownictwem zawodowym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności