aplikacja Matura google play app store

Asystent prokuratora

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za samodzielne wykonywanie czynności administracyjnych związanych z prowadzonym i nadzorowanym przez prokuratora postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w tym także przygotowywaniem decyzji kończących prowadzone i nadzorowane postępowanie.

Główne zadania:
wykonywanie bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;
przeprowadzanie w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych, tj.: przesłuchiwanie świadków, zatrzymywanie rzeczy, prowadzenie przeszukania, oględzin i eksperymentów;
zapoznawanie się z aktami sprawy i zwracanie szczególnej uwagi na: sposób realizacji celów postępowania przygotowawczego, szybkość i trafność podejmowania pierwszych czynności po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie, sposób dokumentowania ustnych zawiadomień o przestępstwie oraz zasadność wszczynania dochodzeń, prawidłowość przyjętych w dochodzeniu kierunków postępowania, prawidłowość przeprowadzenia i udokumentowania dowodów, szybkość postępowania (zwłaszcza koncentracja czynności), prawidłowość postępowania z dowodami rzeczowymi, prawidłowość przeprowadzenia czynności związanych z wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania, realizację uprawnień procesowych uczestników postępowania, sposób weryfikacji zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych, przestrzeganie zasad biurowości, a w szczególności poprawność ułożenia materiałów sprawy, numerację kart i szatę graficzną;
badanie terminowości nadsyłania przez policję lub inne uprawnione organy akt dochodzenia z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania dochodzenia;
badanie poziomu czynności procesowych oraz wydanych w toku dochodzenia zarządzeń i postanowień;
kontrolowanie terminowości sporządzania opinii przez biegłych;
wstępne kontrolowanie pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów dotyczących wypłat wynagrodzeń biegłych i innych kosztów postępowania;
sprawdzanie terminowości i prawidłowości wykonywania zarządzeń prokuratora przez sekretariat;
sprawdzanie terminowości i prawidłowości czynności sekretariatu w postępowaniach zawieszonych oraz sprawdzanie, czy przyczyny zawieszenia trwają nadal;
sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do danej sprawy, niestanowiące wniosków procesowych;
gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do prowadzenia postępowania przygotowawczego;
sporządzanie projektów decyzji kończących postępowania przygotowawcze;
sporządzanie projektów innych decyzji procesowych związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych;
przekazywanie prokuratorowi spostrzeżeń i uwag dotyczących pracy dochodzeniowej i wynikających z nadzoru w formie notatek urzędowych, a następnie wykonywanie czynności wynikających z polecenia prokuratora;
wypełnianie kart statystycznych.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności