aplikacja Matura google play app store

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca

wybrane grupy: zawody ogólne

Wspiera integrację dzieci cudzoziemców (uchodźców, emigrantów itp.) w szkole;
zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom wymagającym szczególnego wsparcia ze względu na słabą znajomość języka polskiego lub problemy adaptacyjne w środowisku szkolnym a w razie potrzeby - zajęć wyrównawczych z języka polskiego i innych przedmiotów, stosownie do ich potrzeb i możliwości.

Główne zadania:
wspólnie z nauczycielem budowanie dobrego kontaktu dziecka z rówieśnikami w klasie szkolnej oraz między rodzicami uczniów a szkołą;
informowanie rodziców o możliwości pomocy, z jakiej może skorzystać dziecko w nowych warunkach nauki, przebiegu nauki;
absencji na zajęciach szkolnych, brakach edukacyjnych, problemach z kontaktowaniem się z kolegami itp.;
zapewnienie wszechstronnej pomocy uczniom ze słabymi osiągnięciami szkolnymi;
organizowanie dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych dziecka cudzoziemca;
rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie pobytu dziecka w szkole;
agresywne zachowanie, poczucie niskiej wartości, problemy z frekwencją, specyfika religijna i kulturowa dzieci cudzoziemskich;
wypracowywanie zasad współpracy szkoły z rodzicami i opiekunami;
kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dzieciom bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i ich rodzicom w nowych warunkach życia;
podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym przez organizowanie imprez popularyzujących kulturę kraju dzieci cudzoziemców.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności