aplikacja Matura google play app store

Archeolog

Zajmuje się badaniem i rekonstruowaniem minionych kultur, dziejów, a nawet wydarzeń z przeszłości na podstawie źródeł archeologicznych, historycznych i in.; poszukiwaniem, badaniem, dokumentowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem światu naukowemu oraz szerokiej publiczności materialnych pozostałości przeszłości, będących tworami człowieka (zwanych dalej zabytkami)

Główne zadania:
- prowadzenie badań powierzchniowych w celu odkrycia i udokumentowania stanowisk archeologicznych;
- prowadzenie prac wykopaliskowych badawczych;
- prowadzenie prac wykopaliskowych typu ratunkowego;
- nadzorowanie prac budowlanych w celu zabezpieczenia substancji zabytkowej mogącej ulec zniszczeniu w wyniku tych prac (tzw. nadzory archeologiczne);
- sporządzanie dokumentacji opisowej, rysunkowej, fotograficznej i elektronicznej znalezisk z wykopalisk;
- zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz znalezisk (dostarczanie do muzeum lub właściwego magazynu);
- analizowanie i opracowywanie pod względem naukowym zabytków pozyskanych w wyniku badań archeologicznych lub znajdujących się już w kolekcjach;
- organizowanie i nadzorowanie pracy specjalistów z różnych dziedzin (paleozoologowie, palinolodzy, architekci itp.), mającej na celu dogłębne analizowanie zabytków i ich kontekstu archeologicznego;
- publikowanie w formie raportów wstępnych i publikacji finalnych wyników prac archeologicznych, obejmujących opisy, interpretacje i rekonstrukcje całości badanego materiału archeologicznego;
- przeprowadzanie wszechstronnej analizy i rekonstrukcji minionych kultur na podstawie źródeł archeologicznych i historycznych.

Zadania dodatkowe:
- opracowywanie i konserwacja zbiorów muzealnych; - uczestnictwo w procesie ustawodawczym związanym z ochroną dóbr kultury; - prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności