aplikacja Matura google play app store

Ankieter

wybrane grupy: zawody ogólne

Przeprowadza wywiady bezpośrednie, telefoniczne, uliczne i grupowe lub ankietowe badania audytoryjne posługując się narzędziami do zbierania danych przygotowanymi przez zespół badawczy realizujący badania opinii społecznej, badania zachowań konsumenckich, odbioru reklamy itp.

Główne zadania:
zapoznanie się z koncepcją projektu badawczego, procedurą doboru respondentów, narzędziami badawczymi (kwestionariuszami wywiadów, ankiet) oraz instrukcjami dotyczącymi sposobu zbierania danych;
udział w badaniach pilotażowych weryfikujących i standaryzujących narzędzia badawcze;
przekazanie realizatorom badań informacji o sposobie rozumienia pytań zadawanych respondentom, czasie realizacji wywiadu itp.;
przygotowanie się do realizacji badań właściwych; zapoznanie z cechami respondentów wytypowanych do badań, odebranie spisów ich adresów, telefonów lub innych parametrów, nawiązanie kontaktu z respondentem, uzyskanie zgody respondenta na przeprowadzenie wywiadu, umówienie terminu przeprowadzenia wywiadu;
przygotowanie się do przeprowadzenie wywiadu z respondentem bądź grupą respondentów w zależności od rodzaju zbierania danych: skłonienie respondenta do udzielenia odpowiedzi na pytania przewidziane w wywiadzie, udzielenie mu niezbędnych informacji o celu badań, sposobie udzielania odpowiedzi na zadawane pytania;
przeprowadzenie wywiadu bezpośredniego z respondentem: w jego domu, na ulicy, w grupie zorganizowanej itp., zadawanie pytań i notowanie odpowiedzi;
przeprowadzenie wywiadu telefonicznego i komputerowe notowanie odpowiedzi na zadawane pytania;
przeprowadzenie wywiadu grupowego: zainicjowanie dyskusji, zadawanie pytań, testowanie produktów przez konsumentów, notowanie ich odpowiedzi i obserwacji reakcji na określoną sytuację;
przeprowadzanie ankietowych badań audytoryjnych w grupie respondentów: udzielenie instrukcji co do sposobu udzielania przez nich samodzielnych pisemnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, nadzorowanie grupy w trakcie badań, udzielanie dodatkowych informacji itp.;
sprawdzenie kompleksowości wypełnienia kwestionariusza;
zwrot wypełnionych kwestionariuszy i innych materiałów instruktażowych, przekazanie organizatorom badań wyników obserwacji dokonywanych podczas udzielania wywiadów przez respondentów oraz informacji o reakcjach respondentów, atmosferze wywiadu itp;
ścisłe przestrzeganie zasad przeprowadzenia wywiadu przekazanych przez organizatorów badań;
udział w szkoleniach instruktażowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności