aplikacja Matura google play app store

Andragog

Prowadzi badania ukierunkowane na kształcenie dorosłych; organizuje i inspiruje aktywność edukacyjną człowieka dorosłego podejmowaną w systemie edukacji ustawicznej formalnej, pozaformalnej i nieformalnej w różnych środowiskach: społecznościach lokalnych, środowisku pracy, grupach nieformalnych; planuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne dla dorosłych; realizuje cele polityki edukacyjnej państwa w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

Główne zadania:
 • gromadzenie wiedzy o systemie edukacji dorosłych w Polsce na wszystkich poziomach kształcenia oraz na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej;
 • prowadzenie badań empirycznych ukierunkowanych na kształcenie dorosłych: celów, treści, form, metod, procesów kształcenia i samokształcenia dorosłych oraz uwarunkowań biopsychicznych, społeczno-demograficznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych tych procesów;
 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i oczekiwań różnych odbiorców;
 • planowanie działalności edukacyjnej w firmach, instytucjach i organizacjach z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji życiowej uczestników zajęć i szkoleń;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dorosłych;
 • wykorzystywanie w procesie kształcenia nowoczesnych technologii, aktywnych metod pracy z uczącym się dorosłym oraz technik autoprezentacji;
 • prowadzenie dokumentacji procesu nauczania oraz dokonywanie oceny efektów kształcenia;
 • wspieranie i wdrażanie ludzi dorosłych do samokształcenia przez udzielanie wskazówek metodycznych i tworzenie instytucjonalnych i organizacyjnych warunków do samokształcenia;
 • realizowanie projektów edukacyjnych upowszechniających ideę uczenia się przez całe życie z wykorzystaniem mediów i infrastruktury środowiska lokalnego;
 • motywowanie dorosłych do zdobywania i poszerzania wiedzy (ogólnej i zawodowej) oraz do uczestnictwa w kulturze;
 • integrowanie działań różnych instytucji w celu realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa wiedzy oraz edukacji ustawicznej;
 • inspirowanie instytucji, firm i organizacji pozarządowych oraz samorządów do podejmowania działań edukacyjnych oraz wprowadzania celów edukacyjnych do strategii ich działania;
 • promowanie idei edukacji ustawicznej i prowadzenie marketingu usług edukacyjnych poszerzających indywidualną aktywność edukacyjną dorosłych w różnych grupach wiekowych.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej i popularyzatorskiej wśród specjalistów z innych dziedzin w zakresie umiejętności kształcenia dorosłych i upowszechnienia wiedzy z uwzględnieniem znajomości specyfiki rozwoju człowieka dorosłego; przygotowywanie publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu edukacji dorosłych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności