aplikacja Matura google play app store

Agent ubezpieczeniowy

Tag: agent
wybrane grupy: zawody ogólne

Oferuje i zawiera w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela (towarzystwa ubezpieczeniowego) umowy w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Główne zadania:
organizowanie w przydzielonym przez ubezpieczyciela rejonie i zakresie akwizycji poszczególnych rodzajów ubezpieczeń;
opracowywanie i przedstawianie klientowi ofert ubezpieczenia;
przyjmowanie od klientów ofert i wniosków o ubezpieczenie;
dokonywanie oględzin i oceny ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia;
obliczanie i ustalanie wysokości składek dla otrzymanych i przyjętych wniosków o ubezpieczenie;
zawieranie umów ubezpieczenia, opracowywanie i dostarczanie dokumentów klientowi;
inkasowanie należnych ubezpieczycielowi składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia;
sporządzanie i dostarczanie ubezpieczycielowi ustalonych przez niego informacji, dokumentów i sprawozdań;
udzielanie klientowi niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie innych zadań przydzielonych przez ubezpieczyciela, a związanych z zawartymi przez niego umowami ubezpieczenia, zwłaszcza z zakresu ustalania zasadności roszczeń i przysługujących odszkodowań.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności