aplikacja Matura google play app store

Administrator baz danych

Zarządza konkretną bazą danych i określa uprawnienia poszczególnych użytkowników, archiwizuje dane i odpowiada za prawidłowe działanie systemu, posługując się dokumentacją techniczną i programową danej bazy danych oraz programami narzędziowymi dostarczanymi przez jej twórcę (producenta), w celu bezawaryjnej pracy sprzętu i oprogramowania oraz właściwego wykorzystania informacji bazy danych przez uprawnionych użytkowników.

Główne zadania:
- określanie uprawnień poszczególnych użytkowników w zakresie dostępu do określonych katalogów i podkatalogów oraz plików informacyjnych, w zależności od kategorii grupy użytkowników oraz zakresu i typu informacji, do której użytkownik usiłuje uzyskać dostęp;
- zarządzanie i nadzorowanie konkretnej bazy danych na podstawie dokumentacji projektowej, przy wykorzystaniu zainstalowanego oprogramowania systemowego i narzędziowego;
- archiwizowanie napływających danych do systemu bazy danych, zgodnie z procedurami i kryteriami ustalonymi w projekcie bazy danych;
- dokonywanie bieżących analiz działania systemu bazy danych pod względem efektywności i pracochłonności poszczególnych operacji dostępu do bazy i poszczególnych informacji, sposobu i czasu wyszukiwania itp. i na tej podstawie opracowywanie wniosków dotyczących usprawnienia i rozwoju bazy danych;
- usprawnianie (uszlachetnianie) poszczególnych aplikacji bazy danych na podstawie bieżących analiz pracy systemu;
- opracowywanie zasad, procedur i umożliwianie podłączenia nowych terminali użytkowników, zgodnie z kierunkami rozwoju danego systemu bazy danych;
- opracowywanie lub wdrażanie systemów zabezpieczających w zakresie tworzenia haseł dostępu do informacji i nadawanie praw użytkownikom tylko w zakresie koniecznym do ich działalności;
- opracowywanie lub wdrażanie metod utajniania danych w zależności od typu aplikacji zastosowania bazy danych oraz liczby i grup użytkowników i tworzenie w razie potrzeby hierarchicznego sposobu dostępu do danych;
- porządkowanie informacji zawartych w bazie, zgodnie z potrzebami danej aplikacji, za pomocą procedur i programów sortujących i kwalifikujących oraz usuwanie informacji zbędnych lub tracących ważność;
- planowanie i organizowanie prac konserwacyjno-remontowych sprzętu i prac konserwacyjnych i modyfikujących oprogramowanie oraz tworzenie harmonogramów czasowych poszczególnych czynności konserwacyjnych;
- organizowanie i planowanie prac podległego personelu przez określanie szczegółowego zakresu obowiązków oraz uprawnień poszczególnych pracowników;
- prowadzenie szkolenia podległych pracowników w zakresie obsługi i konserwacji danej bazy danych oraz użytkowników w zakresie korzystania z bazy danych w ramach ich uprawnień;
- zapewnienie funkcjonowania stanowisk pracy zgodnie z projektem danej aplikacji bazy danych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w zakresie utajnienia danych, dostępu itp.;
- dokonywanie wyboru i weryfikowanie metod pomiarowych i programów testujących, pozwalających określić przydatność i efektywność programów i sprzętu wykorzystywanych przez daną aplikację;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji analityka baz danych i analityka systemów komputerowych w bardzo wąskim zakresie związanym z administrowaną bazą danych;- pełnienie funkcji administratora systemu komputerowego i/lub sieci informatycznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności