Ważne informacje dla maturzysty - matura 2014

Matura 2014 - zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad

laureatka olimpiady zwolniona ze zdawania matury

Czasem warto być wybitnym:)

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie na rok 2014, ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Uprawnienie to przysługuje laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

2. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady z przedmiotu nauczanego w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zwolnienie nie obejmuje dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w części pisemnej w danym języku.

3. W przypadku przedmiotów zadeklarowanych jako obowiązkowe, zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu w części ustnej oraz w części pisemnej na poziomie podstawowym.

4. W przypadku przedmiotów zadeklarowanych jako dodatkowe w części pisemnej, zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym albo - w przypadku języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym - najwyższego wyniku na poziomie dwujęzycznym.

5. W przypadku egzaminów z języka obcego nowożytnego zadeklarowanych jako dodatkowe w części ustnej, zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu bez określania poziomu albo - jeżeli język obcy nowożytny był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym - najwyższego wyniku na poziomie dwujęzycznym.

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem z danego przedmiotu przedstawiają przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej, na podstawie którego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.

7. W przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 22 kwietnia 2014 r.
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne

Przegląd uczelni
w Polsce
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
miniatura
Polityka Prywatności