Egzaminy maturalne z przedmiotów - porady

Porady dla maturzystów zdających historię i historię muzyki

Informacja dla maturzystów przystępujących do egzaminu pisemnego z historii i z historii muzyki.

Warto pamiętać:

  • Należy dokładnie (może nawet dwukrotnie) odczytać polecenia i treść wszystkich zadań - stanowi to niezbędny, a często ignorowany, warunek dobrego ich wykonania.
  • Z uwagi na wykorzystanie w zadaniach egzaminacyjnych fragmentów tekstów źródłowych i innych różnorodnych materiałów źródłowych (np. mapa, plakat, rycina, diagram) warto bardzo uważnie analizować wszystkie elementy tak zwanego wyposażenia zadań; należy wykorzystać sztukę czytania ich ze zrozumieniem. Oznacza to, że trzeba w takich zadaniach zwracać uwagę na wszystkie elementy źródła, a więc, np. na legendę na mapie, tytuł mapy lub zestawienia statystycznego, podpis albo napis na rysunku satyrycznym, informację, kto jest autorem zamieszczonej wypowiedzi i/lub, kiedy tekst czy plakat powstał i/lub został opublikowany.
  • Podczas pracy z materiałami źródłowymi można podkreślać fragmenty tekstu, zaznaczać pewne elementy materiałów źródłowych lub sporządzać notatki. Nie są one oceniane.
  • Radzimy docenić możliwość wykorzystania brudnopisu; niektóre zadania wymagają sporządzenia krótkiego planu wypowiedzi, dokonania selekcji informacji lub uporządkowania materiału. Notatki w brudnopisie nie są oceniane.
  • W zadaniach krótkiej odpowiedzi należy odpowiadać zgodnie i ściśle z poleceniem. Zwracamy uwagę, że za podanie w odpowiedzi informacji (również dodatkowych, które nie wynikają z polecenia w zadaniu), świadczących o braku zrozumienia omawianego zagadnienia i zaprzeczających logice udzielonej prawidłowej odpowiedzi nie przyznaje się punktów.
  • W zadaniach krótkiej odpowiedzi, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się punkt wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną; jeśli podano więcej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) niż wynika z polecenia w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), o ilu mówi polecenie.
  • Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie) musi być na temat; konieczna jest umiejętność selekcji materiału pod kątem postawionego w temacie zagadnienia/problemu. Należy zrezygnować z nawyku pisania tego, „co się wie" i „obok tematu". Zwracamy uwagę, że za wypracowanie nie na temat nie przyznaje się punktów.
  • Pizy przyznawaniu punktów w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi uwzględniana jest poprawność kompozycyjna, językowa, stylistyczna i estetyka pracy.

źródło: CKE


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 01
miniatura Gala absolwenta 2016 - 06
miniatura
Polityka Prywatności