Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

POTĘGI I PIERWIASTKI


Niech n będzie liczbą całkowitą dodatnią. Dla dowolnej liczby a definiujemy jej n-tą potęgę:
potega.png
Pierwiastkiem arytmetycznym 1_1.png stopnia n z liczby a ≥ 0
nazywamy liczbę b ≥ 0 taką, że bn = a.
W szczególności, dla dowolnej liczby a zachodzi równość:
potega2.png
Jeżeli a < 0 oraz liczba n jest nieparzysta, to 1_1.png oznacza liczbę b < 0 taką, że bn = a.
Pierwiastki stopni parzystych z liczb ujemnych nie istnieją.

Niech m, n będą liczbami całkowitymi dodatnimi. Definiujemy:

potega-dzialania.png

Niech r, s będą dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Jeśli a > 0 i b > 0, to zachodzą równości:

potega-dzialania2.png

Jeżeli wykładniki r, s są liczbami całkowitymi, to powyższe wzory obowiązują dla wszystkich liczb a ≠ 0 i b ≠ 0.
Powrót do pytań