Wskazówka:
CKE - zasady oceniania wypowiedzi pisemnej (.pdf) »

Wybrane uwagi do poszczególnych pytań:

• napisz, w jaki sposób znalazłeś(-aś) mieszkanie

Należy uznać każdą komunikatywną odpowiedź, w której zdający odnosi się do sposobu znalezienia mieszkania, np.:
• wskazuje, kto mu w tym pomógł, np. My friend helped me find the flat.
• informuje, skąd się o tym mieszkaniu dowiedział, np. I saw an ad on the Internet.

Jeśli zdający nie wskazuje konkretnego sposobu znalezienia mieszkania, ale odnosi się ogólnie do swoich poszukiwań mieszkania, np. podaje jak długo one trwały, taka realizacja tego podpunktu polecenia jest kwalifikowana na poziom niższy, np. I quickly found the right flat for me. / It was hard for me to find the flat. (“nie odniósł się”)

Okoliczności znalezienia mieszkania lub informacji o nim są traktowane jako element rozwijający, np. I found an offer of the flat in a magazine two weeks ago.

Jeśli zdający przedstawia sposób znalezienia mieszkania używając czasu teraźniejszego, taka realizacja tego podpunktu polecenia jest kwalifikowana na poziom niższy, np. I have a family in Glasgow and my aunt helps/is helping me to find a flat.

Nie akceptuje się odpowiedzi, w której zdający nie wskazuje żadnego sposobu znalezienia mieszkania, np. – informuje wyłącznie o znalezieniu mieszkania, np. I found a nice flat.

Poniżej przykłady z prac absolwentów. Zachowano w nich błędy:

nie odniósł się

I rented a flat in Glasgow.

The flat I found is near a big park.

I fought this flat in Internet.

odniósł się

I read an ad in the newspaper.

I found information about rent a flat in website on the Internet.

I found information about this flat on first page in newspaper.

odniósł się i rozwinął

I found this place through my brother. He lives in Glasgow and his friend had a spare room to rent.

I read a note about it in newspaper. I also found it online and I saw it was just perfect.

I found flat on the Internet when I was chatting with my friend Mike. I saw many other flats before.


• wyjaśnij, dlaczego właśnie na to mieszkanie się zdecydowałeś(-aś)

Należy uznać każdą komunikatywną odpowiedź, w której zdający wyjaśnia, dlaczego zdecydował się na to mieszkanie, a nie inne, np.

• wskazuje na zaletę tego mieszkania, np. The flat is the right size for me; The flat is close to a railway station and I travel a lot.

• przedstawia swoje pozytywne wrażenia / pozytywną opinię po obejrzeniu mieszkania, np. I liked it the moment I saw it; When I saw it, I fell in love with it; The flat is perfect for me.

• wskazuje, co w tym mieszkaniu mu się podoba, np. The flat has great views and perfect location.

Akceptowana jest taka realizacja tego podpunktu polecenia, z której wynika powód wyboru danego mieszkania, np. I chose a flat on the first floor. I don’t like walking up the stairs; I liked/like the flat because it has green walls.

Jeżeli zdający opisuje mieszkanie, jego wyposażenie lub podaje inne cechy, które mogły być powodem wyboru tego mieszkania, ale nie wynika z tekstu, że były one powodem wyboru mieszkania / podobały się zdającemu, taka realizacja tego podpunktu polecenia jest kwalifikowana na poziom niższy, np. My flat has two bedrooms; My flat is close to a railway station.

Spójnik „so” albo „because” nie jest wymagany, jeżeli podany powód wskazuje na cechę powszechnie uważaną za korzyść/zaletę w przypadku wynajmu mieszkania (np. niska cena) lub jest to oczywista zaleta dla osoby przebywającej na stypendium naukowym (np. bliskość do uniwersytetu).

Jeśli zdający, uzasadniając wybór mieszkania, wymienia pomieszczenia, które tam się znajdują, taka realizacja polecenia traktowana jest jako jedno odniesienie, np. This house is the best for me because it has a bathroom, bedroom, living room and kitchen. (“odniósł się”)

Nie akceptuje się odpowiedzi, w której zdający nie wyjaśnia, dlaczego zdecydował się na to mieszkanie, np.
– przedstawia fakty dotyczące mieszkania, które nie wskazują na powód wynajmu, np. I rented the flat 2 days ago. Inside there are many things.

Poniżej przykłady z prac absolwentów. Zachowano w nich błędy:

nie odniósł się

I love living in this flat.

They was cheaper and they have good locations.

odniósł się

The flat is comfortable.

I rented this flat because it is clean and not very big.

odniósł się i rozwinął

The flat is quite big, beautifully decorated and it’s got windows overlooking the park. That’s why I love it.

I liked everything about this place: the accommodation in the center of Glasgow, the rent and the modern design.


• poinformuj o szkodzie wyrządzonej przez Ciebie w mieszkaniu

Należy uznać każdą komunikatywną odpowiedź, w której zdający przekazuje informację o
• uszkodzeniu jakiegokolwiek elementu wyposażenia mieszkania, np. I accidentally broke a crystal vase; I kicked the door and it broke.
• spowodowaniu usterki, np. I tried to change channels and the TV stopped working.

Akceptowana jest odpowiedź, w której zdający odnosi się ogólnie do wyrządzenia szkody w mieszkaniu, np. Yesterday I broke something.

Akceptowana jest odpowiedź, w której zdający informuje o szkodzie wyrządzonej przez zaproszonych gości lub inne osoby, pod warunkiem, że wynikało to z decyzji/zaniedbań osoby wynajmującej, np. I invited many guests to the party and when they were dancing they broke an expensive clock; I forgot to lock the door and someone stole a TV set when I was out.

Jeśli zdający informuje o szkodzie wyrządzonej w mieszkaniu, ale nie wynikało to z decyzji/zaniedbań osoby wynajmującej (np. awaria, która spowodowała zalanie mieszkania lub zepsucie się jakiegoś sprzętu), taka realizacja tego podpunktu polecenia jest kwalifikowana na poziom niższy, np. A pipe in the bathroom broke and flooded the flat; When I came back home yesterday I discovered that someone stole many things.

Okoliczności spowodowania szkody w mieszkaniu są traktowane jako element rozwijający, np. When I was drinking tea in the living room yesterday, I spilled some on the sofa.

Jeśli zdający przedstawia okoliczności jakiegoś zdarzenia, które mogło doprowadzić do powstania szkody, ale nie wiadomo, jaka szkoda została wyrządzona, taka realizacja tego podpunktu polecenia jest kwalifikowana na poziom niższy (pod warunkiem, że kontekst pracy wskazuje, że zdający jest zmartwiony tym faktem / stanowi to dla niego problem), np. When I was cleaning, an expensive vase fell on the floor. I’m scared now. (“odniósł się”); I pushed a TV set and it go down on the floor. I’m afraid of the owner. (“nie odniósł się”).

Jeśli zdający przedstawia okoliczności jakiegoś zdarzenia, które mogło doprowadzić do powstania szkody, ale nie wiadomo, jaka szkoda została wyrządzona, a kontekst pracy nie wskazuje, że jest zmartwiony tym faktem / stanowi to dla niego problem i nie ma informacji o tym, że właściciel może być niezadowolony, taka realizacja tego podpunktu polecenia nie jest akceptowana, np. I found an ad in a magazine. I like the flat because it has many rooms. Yesterday I kicked a table.

Jeśli zdający informuje o wyrządzonej szkodzie, używając czasu teraźniejszego, taka realizacja tego podpunktu polecenia jest kwalifikowana na poziom niższy, np. When I make a cake, the food processor break down.

Nie akceptuje się odpowiedzi, w której zdający nie informuje o szkodzie wyrządzonej w mieszkaniu, np.
– informuje o czymś, co może powodować niezadowolenie właściciela, ale nie jest to wyrządzona szkoda, np. I didn’t vacuum for a long time.
– informuje o uszkodzeniu czegoś, co jest jego własnością, np. Just a few days ago I bought a new CD player and it stopped working yesterday.

Poniżej przykłady z prac absolwentów. Zachowano w nich błędy:

nie odniósł się

Strong wind opened the window yesterday.

When I made a party in home, my friends were very noisy and a neighbour was upset.

odniósł się

When I pushed the chair, it scratched the floor.

Unfortunately I have a problem. I broke a window.

odniósł się i rozwinął

I pushed the chair too hard and one of the legs broke.

I was drinking a glass of black currant juice lying on the sofa.
Suddenly I spilled the juice on the white cover leaving some dark stains. I couldn’t get rid of them.

When I opened the door I broke the key because I turned it in wrong side.


• przedstaw swoje obawy związane z tym, jak może zareagować właściciel mieszkania, i poproś kolegę o radę, co zrobić w tej sytuacji.

Należy uznać każdą komunikatywną odpowiedź, w której zdający odnosi się do co najmniej jednej części polecenia, np.:
• wyraża swoje obawy związane z reakcją właściciela, np. I am worried what the owner will do in this situation. He may be angry.
• prosi kolegę o radę, co zrobić w tej sytuacji, np. Can you advise me what to do?

Ten podpunkt polecenia jest dwuczłonowy. Aby odpowiedź zdającego mogła być uznana za rozwiniętą, wymagane jest odniesienie się do jego obydwu członów (obaw związanych z reakcją właściciela oraz prośby o radę) i przedstawienia jednego z nich w sposób bardziej szczegółowy.

Akceptowana jest sytuacja, w której zdający wyraża niepewność, przypuszczenie lub pewność co do spodziewanej negatywnej reakcji właściciela, np. I’m not sure what the owner will do; I think he will tell me to move out; The owner will be mad at me; I don’t know what the owner will do.

Jeśli zdający, realizując pierwszy człon polecenia, wspomina o swoich obawach, ale nie wiadomo, że dotyczą one reakcji właściciela, taka realizacja tego członu nie jest akceptowana, np. I’m worried. (“nie odniósł się”); I’m afraid. What should I do? (“odniósł się” – brak odniesienia do reakcji właściciela).

Informacja o obawach zdającego sama w sobie nie jest realizacją pierwszego członu tego podpunktu polecenia, ale może być elementem rozwijającym, pod warunkiem, że uczeń odnosi się do obydwu członów polecenia, np. I’m afraid the man who rented me this flat will tell me to move out. What can I do to avoid it?

Jeśli z pracy zdającego wynika, że odnosi się do reakcji innej osoby niż właściciel, taka realizacja nie jest akceptowana, np. I don’t know what my flatmate will say; I think John will be angry (jeśli nie wynika z pracy, że jest właścicielem).

Akceptowana jest taka realizacja tego podpunktu polecenia, w której, realizując drugi człon polecenia, zdający wyraża ogólną prośbę o pomoc, która może być odpowiednikiem prośby o radę, np. Can you help me in any way?

Nie akceptuje się odpowiedzi, w której zdający nie odnosi się do żadnej części tego podpunktu polecenia, np. – prosi kolegę o podjęcie konkretnych działań w tej sytuacji, np. Can you come and help me deal with the owner?

Poniżej przykłady z prac absolwentów. Zachowano w nich błędy:

nie odniósł się

The boss is always mad. I wonder what he will do.

Help my friend what I must done.

The owner is a nice man.

odniósł się

I’m afraid the owner will be angry that I have stained his carpet.

I’m not sure what the owner will say.

I’m so scared. What should I do?

odniósł się i rozwinął

I think the owner of the flat may not like what I have done. Actually, the thing I broke was quite expensive. What do you think I should do in this situation?

I’m afraid the owner will be angry and my rent will rise. Do you have any ideas what to do about this problem? Please tell me.
Powrót do pytań