Wskazówka:
Wybrane uwagi i wskazówki:

Guess what! I’ve just come back from a language course.

• Opisz miejscowość, w której ten kurs się odbywał.

Należy uznać każdą komunikatywną odpowiedź, w której zdający opisuje miejscowość, w której kurs się odbywał, np. I was at a language course in a small village.

Za opis uznaje się odniesienie do jakiejkolwiek cechy danej miejscowości, np.
• wielkości, np. Brighton is not very big; Weymouth is a small town.
• atmosfery w niej panującej, np. The town is mysterious; People there are very kind and they like tourists.
• obiektów, które tam się znajdują, np. Brighton has a few museums.
• faktów dotyczących tej miejscowości, które wskazują na jej wygląd/cechę charakterystyczną, np. Warsaw is a city on the Vistula River; The town was built in the 17th century.
• konkretnej lokalizacji, np. Brighton is in the south of England.

Podanie nazwy miejscowości oraz poinformowanie, że to miasto/miasteczko/wieś nie jest uznawane za realizację tego podpunktu polecenia, np. I was on a language course in a city called Warsaw; I went for the course to Sydney. It is a city. („nie odniósł się”)

Akceptowana jest realizacja tego podpunktu polecenia, w której uczeń opisuje miejscowość używając przymiotników oceniających, np. The town is great/amazing/fantastic.

Podanie faktów, które nie wskazują na wygląd/cechę miejscowości, nie jest akceptowane jako realizacja tego podpunktu polecenia, ale jest traktowane jako element rozwijający (pod warunkiem, że w pracy znajduje się jakiś element opisu miejscowości).

London is the capital of England. („nie odniósł się”) London is the capital of England. There are beautiful parks. („odniósł się i rozwinął”)

Jeśli zdający opisuje daną miejscowość, podając nazwy własne obiektów, które tam się znajdują, taka realizacja polecenia traktowana jest jako jedno odniesienie, np. In London there is London Eye, Buckingham Palace and St. Paul’s Cathedral. (“odniósł się”)

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy nazwa własna zawiera rzeczownik pospolity, np. In London there is St. James’s Park, Buckingham Palace and St. Paul’s Cathedral. (“odniósł się i rozwinął”)

Jeśli zdający nie opisuje miejscowości, ale przedstawia przebieg swojej wizyty w tej miejscowości, który wskazuje na jej wygląd/cechy, taka realizacja tego podpunktu polecenia jest kwalifikowana na poziom niższy, np. During my stay I visited many museums.

Jeśli w pracy zdającego występuje element opisu, to informację o zwiedzaniu miasta traktuje się jako element rozwijający, np. I was on a course in Dublin. It is a beautiful city. During my stay I visited many museums.

Nie akceptuje się odpowiedzi, w której zdający nie opisuje miejscowości, w której kurs się odbywał, np.
− wskazuje tylko miejsce, w którym odbywał się kurs, np. The course was in Brighton.
− opisuje szkołę, do której uczęszczał, np. The school was in a big building in the city centre.
− określa ogólnie, gdzie ta miejscowość się znajduje (podaje kraj/kontynent), np. London is in England.

Przykłady z prac absolwentów. Zachowano w nich błędy.

nie odniósł się

The language course was in Oxford. The school looked like a school in Harry Potter books.

The course was in Coventry. It’s a place for people.

odniósł się

Brighton is a city on the coast.

It’s the most beautiful city I have ever seen.

I don’t remember the name of the town. I remember there were fountains and a river.

The course was in a town which was small but beautiful.

odniósł się i rozwinął

I have never seen such a beautiful city in my life. There are so many attractions to visit.

I stayed in a small town in the mountains. The people were very friendly there.

• Wspomnij, jaki rodzaj zakwaterowania wybrałeś(-aś), i uzasadnij swój wybór.


Należy uznać każdą komunikatywną odpowiedź, w której zdający odnosi się do co najmniej jednej części polecenia, np.
• rodzaju zakwaterowania podczas kursu, np. I stayed in a hostel; I lived in a room with a friend; My room was big and I had a TV set there.
LUB
• powodu wyboru danego rodzaju zakwaterowania, np. Fortunately I found a cheap place to stay.

Ten podpunkt polecenia jest dwuczłonowy. Aby odpowiedź zdającego mogła być uznana za rozwiniętą, wymagane jest odniesienie się do jego obydwu członów (rodzaju zakwaterowania oraz powodu jego wyboru) i przedstawienie jednego z nich w sposób bardziej szczegółowy.

Informacja o tym, u kogo / z kim / w jakim pokoju mieszkał zdający, jest akceptowana jako realizacja pierwszego członu tego podpunktu, np. I lived at my aunt’s.

Akceptowana jest taka realizacja drugiego członu tego podpunktu, z której jednoznacznie wynika powód wyboru danego miejsca zakwaterowania, np. I chose a double room. I didn’t want to live alone; I like to feel comfortable so I decided to stay in a four-star hotel.

Opis miejsca zakwaterowania nie jest uznawany za uzasadnienie, chyba że zdający wyraźnie wskaże w swojej pracy, że wygląd/standard/wyposażenie były powodem jego wyboru, np. I stayed in a hotel. My room was very big. I had a nice view; I had a room in a hostel. It was small/comfortable. (“odniósł się”, brak uzasadnienia)
ALE
I stayed in a hotel because there were big rooms and a nice view. (“odniósł się i rozwinął”). I chose a room in a hostel. It was small but comfortable. (“odniósł się i rozwinął”)

Spójnik „so”, „because” nie jest konieczny, jeżeli podany powód wskazuje na cechę powszechnie uważaną za korzyść/zaletę w przypadku wyboru zakwaterowania (na kursie językowym), np. niska cena, bliskość do metra, łatwy dojazd, chęć mieszkania z innymi uczestnikami kursu, itp.

Wymagane jest użycie czasu przeszłego. Jeżeli zdający realizuje ten podpunkt polecenia używając czasów teraźniejszych, ale z pozostałej części jego pracy wynika, że dotyczy to kursu, który się już odbył, taka realizacja jest kwalifikowana na poziom niższy.

Nie akceptuje się odpowiedzi, w której zdający nie odnosi się do żadnej części tego podpunktu polecenia, np.
− wspomina ogólnie o miejscu, w którym mieszkał, np. I lived in a nice place.
− przedstawia różne możliwości zakwaterowania, ale brak jest wyboru i uzasadnienia, np. I could stay in a hotel or with a family.

Przykłady z prac absolwentów. Zachowano w nich błędy.

nie odniósł się

I stayed there for a week.

I had a great stay in London at a language course.

odniósł się

I booked a hotel because it wasn’t expensive.

I lived in a room with a friend. He was great.

In London I had a room in a hotel. The hotel was old but beautiful.

I chose a flat in the centre of town.

odniósł się i rozwinął

The hotel where I stayed was close to school. It was perfect for me.

I decided to stay in a hostel because I wanted to meet many new people and hostel is good for that.

My dream was to live with a family and I found a perfect one. Their house had everything I needed.


• Napisz, co było największą zaletą zajęć językowych na tym kursie.

Należy uznać każdą komunikatywną odpowiedź, w której zdający odnosi się do jakiejkolwiek zalety zajęć językowych, np.
• metod nauczania, np. I enjoyed the lessons because we spoke English all the time.
LUB
• atrakcyjności zajęć lub materiałów na nich wykorzystywanych, np. I enjoyed the classes because we had very interesting textbooks.
LUB
• zadowolenia z nauczyciela, np. The teacher was very creative and made us feel confident.
LUB
• atmosfery, która panowała w czasie zajęć, np. I enjoyed the course very much. Everybody was relaxed during classes but we learned a lot.
LUB
• przydatności tych zajęć, np. The classes were useful.
LUB
• miejsca przeprowadzania zajęć, np. The room where we had classes was very big.
LUB
• innych uczestników zajęć, np. Other students were much better so I learned a lot.

Nie jest wymagane napisanie, że coś było największą zaletą. Wystarczy, że wskazany jest jeden aspekt zajęć językowych, który dla zdającego był zaletą. Z pracy musi wynikać, że zdający wskazuje ten aspekt jako zaletę / że ten aspekt zajęć podobał się zdającemu.

Akceptowana jest realizacja tego polecenia poprzez przedstawienie więcej niż jednej zalety zajęć językowych.

Jeśli zdający opisuje przebieg zajęć językowych, ale nie wynika z tego opisu żadna zaleta / pozytywny aspekt tych zajęć, taka realizacja tego podpunktu polecenia nie jest akceptowana, np. I had classes every day. We read books and sang songs.

Ten podpunkt polecenia wymaga wskazania zalety zajęć językowych na tym kursie, a nie samego kursu / wyjazdu na kurs.

Jeśli zdający omawia zalety kursu / wyjazdu na kurs związane z nauką języka na tym kursie, taka realizacja tego podpunktu polecenia jest akceptowana, np.
The course was great. My pronunciation improved. / I learned a lot. (“odniósł się”)
In the school we could meet and play English games. I enjoyed it. (“odniósł się i rozwinął”)

Jeśli zdający omawia zalety kursu / wyjazdu na kurs, ale zalety te nie są związane z nauką języka, taka realizacja tego podpunktu polecenia jest kwalifikowana na poziom niższy, np.
The course / The trip was great. We had a lot of fun and there were many attractions for students. (“odniósł się”)
During the course I had a lot of fun / I met interesting people. (“nie odniósł się”)

Wskazanie zalety, która nie jest związana z nauką języka, jest akceptowane jako realizacja tego podpunktu polecenia, pod warunkiem, że zdający przedstawia ją jako pozytywny aspekt zajęć językowych na tym kursie, np.
The classes were great because there were many interesting people and I am still in touch with them. (“odniósł się i rozwinął”)
The classrooms were very big and modern so we felt really comfortable there. (“odniósł się i rozwinął”)

Jeśli zdający wspomniał o jakiejś zalecie zajęć językowych, informacje o czynnościach wykonywanych po zajęciach lub o zajęciach, które nie są związane z nauką języka (np. wycieczki, zajęcia sportowe, spędzanie czasu wolnego), są traktowane jako element rozwijający, np.
The classes were great because we did different activities. And after lessons we went for trips around London. (“odniósł się i rozwinął”)

Jeśli zdający przedstawia ogólnie zaletę/zalety kursów językowych, nie nawiązując do kursu na którym był, taka realizacja jest kwalifikowana na poziom niższy.

Nie akceptuje się odpowiedzi, w której zdający nie odnosi się do żadnej zalety zajęć językowych, np.
− wspomina ogólnie o atrakcyjności zajęć językowych, ale nie wiemy, co mu się na nich podobało, np. The classes had many advantages.
− omawia wady zajęć językowych na tym kursie, np. The language classes were boring.

Przykłady z prac absolwentów. Zachowano w nich błędy.

nie odniósł się

The classes were great.

The school was very modern and had a big building.

odniósł się

The lessons helped me a lot. I improved pronunciation.

I enjoyed the tasks in the lessons but the teacher wasn’t very good.

odniósł się i rozwinął

During the language classes I enjoyed the most the relaxed atmosphere and the tasks we were doing.

Language classes had many interesting activities and the teacher was also very professional.


• Poinformuj, jakie miałeś(-aś) problemy w trakcie wyjazdu.

Należy uznać każdą komunikatywną odpowiedź, w której zdający informuje o problemie/problemach w trakcie wyjazdu. Problemy mogą dotyczyć na przykład
• samego kursu, np. I didn’t like the teacher.
• pobytu w danej miejscowości, np. The town was very small so I was bored most of the time.
• zakwaterowania, np. My hotel was too far from the school.
• dojazdu na kurs lub powrotu z kursu, np. During the journey I lost my passport; Police stopped us on the way back.
• innych aspektów wyjazdu, np. I met a nice girl but she didn’t like to go out with me.

Zdający nie musi informować o kilku problemach. Wystarczy omówienie jednego z nich.

Jeśli zdający opisuje problem w taki sposób, że nie wiadomo, co konkretnie tym problemem było, taką realizację tego podpunktu polecenia kwalifikujemy na poziom niższy, np. I had a big problem.

Jeśli zdający omawia problem podczas wyjazdu na kurs, który nie dotyczy jego, ale innej osoby, i z pracy nie wynika, że miało to wpływ na jego pobyt / zadowolenie z kursu, taka realizacja tego podpunktu polecenia jest kwalifikowana na poziom niższy, np. My friend had a headache and it didn't stop for a few days.

Jeśli zdający pisze o problemie, który miał miejsce przed wyjazdem na kurs, i nie wspomina, jak to wpłynęło na jego pobyt na kursie lub dojazd na kurs, taka realizacja nie jest akceptowana, np. I didn’t know what clothes to take with me or how to get there. Wymagane jest użycie czasu przeszłego.

Jeżeli zdający realizuje ten podpunkt polecenia używając czasów teraźniejszych, ale z pozostałej części jego pracy wynika, że dotyczy to kursu, który się już odbył, taka realizacja jest kwalifikowana na poziom niższy.

Nie akceptuje się odpowiedzi, w której zdający nie odnosi się do żadnego problemu, który miał w trakcie wyjazdu, np.
− ogranicza się do informacji, że miał problem/problemy, np. I had a lot of problems.
− opisuje problem, który ma obecnie (po powrocie z kursu), np. When I came back I wanted to call a person I met there but I have the wrong number.
− przedstawia fakty dotyczące wyjazdu, ale z pracy nie wynika, że był to problem, np. My teacher was a tall man; My room was on the second floor.
− przedstawia zalety tego wyjazdu, np. I had a very comfortable bed.

Przykłady z prac absolwentów. Zachowano w nich błędy.

nie odniósł się

The classes started at 8 am.

The course I went to was a disaster.

odniósł się

During my stay I broke a leg.

The journey to the school building was very long and tiring.

odniósł się i rozwinął

One day I got lost in the street. I didn’t know how to get back to my place.

During classes I couldn’t understand what the teacher was saying and I didn’t know many words.
Powrót do pytań