Wskazówka:

Wskazówki do tematu 1. 

W pełnej realizacji zadania powinno znaleźć się określenie głównego problemu, tj. stosunków przestrzennych w dramacie jako relacji między „przedstawionym” a „współprzedstawionym” (przekazujących prawdę o świecie).

Wskazówki do tematu 2. 

• W realizacji zadania istotne jest porównywanie (najlepiej równoległe) obu tekstów. 
• Jeśli zdający podejmuje się interpretacji najpierw pierwszego tekstu, to interpretując drugi tekst, powinien nawiązywać w swoim porównaniu do pierwszego tekstu. 
• Krótkie, dwu- czy trzyzdaniowe porównanie na końcu wypracowania jest niewystarczające.
Powrót do pytań